Узым зызэрэщытыухъумэщтым тегущыIагъэх

Зэпахырэ узэу коронавирусым пэуцужьыгъэнымкIэ Оперативнэ штабым изэхэсыгъо Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ.

Зэхэсыгъом ипэублэ республикэм ипащэ къызэрэщиIуагъэмкIэ, мы узыр къызэутэкIыгъэн ылъэкIыщт зы нэбгырэ тишъолъыр щагъэунэфыгъ. Ащ охътэ кIэкIым къыкIоцI медицинэм иIофышIэхэм зафигъэзагъ, джы ар зыпэблэгъэгъэ цIыфхэр ауплъэкIух.

КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, Оперативнэ штабым чэщ-зымафэм Iоф ешIэ. Республикэм щыпсэурэ цIыфхэр узым щыухъумэгъэнхэм фэшI ищыкIэгъэ фэIо-фашIэхэр агъэцакIэх.

Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиным къызэриIуагъэмкIэ, нэбгырэ 2277-рэ IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыжьыхи, республикэм къихьажьыгъэх. Нэбгырэ 791-мэ япсауныгъэ изытет уигъэрэзэнэу щытэу учетым хахыжьыгъэх, нэбгырэ 522-р джырэ уахътэм ауплъэкIух. IэкIыб къэралы­гъом къикIыжьыгъэхэм ащыщхэу, медицинэ уплъэкIунхэр зыфашIынхэ зищыкIагъэхэу, ау унэм рамыгъотагъэхэм зэралъы­хъухэрэр зэхэсыгъом къыщыхагъэщыгъ. ПстэумкIи мы мафэхэм нэбгырэ 676-мэ алъэплъэх. IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэрэзэхэщагъэр ыкIи шапхъэхэм адиштэу уплъэкIунхэр зэрэрагъэкIокIыхэрэр АР-м и Премьер-министрэ къыIуагъ.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, коронавирусыр къызэузырэ цIыфхэр щагъэхъужьынхэм зэпахырэ узхэм зыщяIэзэхэрэ сымэджэщыр фытырагъэпсыхьащт. Джащ фэдэу, ищыкIагъэу алъытэмэ, Мыекъопэ къэлэ сы­мэджэщымрэ Адыгэкъалэ дэтымрэ ащ къыфызэIуахыщтых. Инфекционнэ сымэджэщым джырэ уахътэ чIэлъ сыма­джэхэр медицинэ учреждениехэу Мыекъуапэ дэтхэм агъэкIощтых.

Зэхэсыгъом къызэрэщаIуагъэмкIэ, зэ ыкIи пчъагъэрэ бгъэфедэн плъэкIыщт медицинэ маскэ мин 95-рэ IэзэпIэ учреждениехэм ачIэлъ. Аптекэхэми ахэр ащыбгъотыщтых. Медицинэ оборудованиери республикэм зэрэзэригъэгъотыгъэр Мэрэтыкъо Рустем игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. ТапэкIи мы лъэныкъом Iоф зэрэдашIэщтыр, ящыкIэгъэ Iэмэ- псымэхэр къызIэкIагъэхьанхэм зэрэдэлажьэхэрэр министрэм къыхи­гъэщыгъ.

— ТиIофшIэн гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетын фае, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат. — Ар зэрэзэхатщэрэм бэ елъытыгъэщтыр. Анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер нэжъ-Iужъхэмрэ гу-лъынтфэ е нэмыкI уз хьы­лъэхэр зиIэ цIыфхэмрэ. Ахэм ящынэгъончъагъэ игъэкIоты­гъэу тылъыплъэныр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ. Хэти ипсауныгъэ изытет ынаIэ тыригъэтын, игупсэ-Iахьылхэм Iэпы­Iэгъу афэхъун фае. ПэшIоры­гъэшъ Iофтхьабзэхэр зэрифэшъуашэу дгъэцакIэхэ зыхъукIэ, узым зыщытыухъумэщт.

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къэралыгъом щыпсэурэ цIыфхэм зыкъызафегъазэ нэуж Оперативнэ штабым изэхэсыгъо КъумпIыл Мурат республикэмкIэ зэфэхьысыжьхэр къыщишIыгъэх.

— Къэралыгъом щыпсэурэ цIыфхэм вирусым зыщыухъумэгъэным непэ анаIэ нахь тырагъэтын зэрэфаер Владимир Путиным игущыIэ къыщи­Iуагъ. Лъэныкъоу Iоф зыдэтшIэщтхэр ащ къыгъэнэфагъэх. Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым япредприятиехэм зэрар ин ямыIэным фытегъэпсыхьэгъэ фэгъэкIотэнхэми Владимир Путиныр къатегущыIагъ. Къэралыгъом ипащэ Урысыем щыпсэухэрэр зэкъотхэу ищыкIэгъэ Iофтхьабзэу специалистхэм къагъэ­нафэхэрэр гъэцэкIэгъэнхэм, тигупсэхэм нахь лъэшэу талъыплъэным къы­фэджэ зыхъукIэ, ипшъэрылъ шъхьаIэу ылъэгъурэр цIыфхэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэ­гъэныр ары. Президентым къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр шъолъырхэм ащыIэ хэбзэ къулыкъухэм шIокI имыIэу агъэцэкIэнхэ фае. Къэралыгъом ипащэ унашъоу къышIыгъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм епхыгъэ Iоф­тхьабзэхэр ихъухьэгъэнхэу Оперативнэ штабым изэхэсыгъо пшъэрылъ щафэсшIыгъ, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.
Гъонэжьыкъо Сэтэнай.

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.