ТыгъуакIохэм алъэхъух

Мыекъуапэ щыпсэурэ илъэс 32-рэ зыныбжь бзылъфыгъэр МВД-м иотдел идежурнэ часть зыфигъэзагъ. Иунэ илъы­гъэ ювелирнэ пкъыгъохэр ыкIи осэ ин зиIэ гъучIым хэ­шIы­кIыгъэ хьап-щыпхэр зэратыгъугъэхэр ариIуагъ.

Полицием икъулыкъу­шIэхэм унэр къызалъы­хъум агъэунэфыгъ тыгъуа­кIом IункIыбзэр къызфигъэфеди унэм зэрихьа­гъэр. Мы уахътэм бзэ­джашIэм икъычIэгъэщын епхыгъэ Iофтхьабзэхэр зэрахьэх.

Ащ нэмыкIэу Мыекъуа­пэ щыпсэурэ хъулъфыгъэу илъэс 79-рэ зыныбжьым къетыгъуагъэм мы уахътэм лъэхъух. Пенсионерым иунэ илъыгъэ со-
мэ миллиони 2 фэдизыр тыгъуакIом зыIэкIигъэхьагъ.

Мыщ фэдэ тыгъон хъугъэ-шIагъэ Тэхъутэмыкъое районми щагъэунэфыгъ. Осэ ин зиIэ джэдыгур ыкIи унэм итыгъэ техникэр атыгъугъэу илъэс 33-рэ зыныбжь бзылъфыгъэм полицием зыфигъэзагъ. КъулыкъушIэхэм зэрагъэ­унэфыгъэмкIэ, бжъэм хэ­шIыкIыгъэ шъхьаны­гъупчъэр къыIуигъэпкIи, бзэджашIэр унэм ихьагъ.

Мы хъугъэ-шIагъэхэмкIэ уголовнэ Iофхэр къы­зэIуа­хыгъэх.

Шъуимылъку атыгъугъэу къызычIэжъугъэщкIэ псын­кIэу полицием ителефон номерэу 02-мкIэ е АР-м и МВД идежурнэ часть ителефон номерхэу (8772) 52-57-27-мкIэ, (8772) 57-17-27-мкIэ шъуафытеу.