ТхьамэтакIэм нэIуасэ фишIыгъэх озэрыплъ

Видеозэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу АР-м хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ и Министерствэ бэмышIэу щыкIогъэ зэхэсыгъом тхьамэтагъор щызэрихьагъ министрэу, полицием игене­рал-майорэу Владимир Алай. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх ведомствэм иподразделениехэм ыкIи къулыкъухэм япа­щэхэр, район отделхэм яполицейскэхэр.

Пэублэм зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр В. Алай нэ­Iуасэ фишIыгъэх ми­нистерствэм епхыгъэу Iоф зышIэрэ Общественнэ советым итхьаматэу бэмышIэу хадзыгъэ ТхьакIущынэ Аслъан.

— Илъэсищ пIалъэкIэ общественнэ организа­цием пэщэныгъэ дызэрихьащт лъытэныгъэ зыфашIырэ ыкIи IэпэIэсэ­ныгъэшхо зыхэлъ пащэу, илъэсыбэрэ Адыгеим щы­IэкIэшIу илъыным зиIа­хьышIу хэзышIыхьагъэр. Сицыхьэ телъ тапэкIи со­ветым ведомствэм иподразделениехэмрэ икъулыкъухэмрэ игъусэхэу министерствэм къафи­гъэуцугъэ пшъэрылъхэр шIуагъэ къытэу зэрэзэ­шIуахыщтхэм, — къыIуагъ министрэм.

Нэужым министрэм удостоверениер ТхьакIущынэ Аслъан ритыжьыгъ. Советым итхьаматэ цы­хьэу къыфашIыгъэр къызэригъэшъыпкъэжьыщтыр къыIуагъ.

— Советым иапэрэ зэхэсыгъо редгъэкIокIыгъ ыкIи 2020-рэ илъэсым Iоф зэрэтшIэщт планыр тштагъэ. Бэ тшIэнэу тапэ илъыр, арэу щытми, сэгугъэ тызэкъотэу Iоф тшIэмэ, гъэхъэгъэшIухэм такъызэрэфэкIощтыр, — къы­Iуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Нэужым министерствэм ипресс-къулыкъу ипащэу, хэгъэгу кIоцI къу­лыкъум иполковникэу Гъомлэшк Байзэт Об­щественнэ советым Iоф щызышIэнэу кIэу хадзыгъэхэм, джащ фэдэу тапэкIэ пшъэрылъэу ыкIи мурадэу зыфагъэуцужьхэрэм къатегущыIагъ.