О уицIыфых мыхэр, Адыгеир!

ЫшIырэм псэ къыпегъакIэ

1969-рэ илъэсым Адыгэкъалэ иурамэу «КИМ-кIэ» за­джэхэрэм унэ зэ­тегъэпсыхьагъэ къытырашIыхьагъ. Ар Хэгъэгу зэошхом иветеранэу Шэуджэн Аюбэ ыкъоу Ма­лыч зышIыгъэр. Адыгэ­къалэ илэгъу унэм зытет урамри, зэрэ­къалэуи къегъэдахэх.

Шэуджэн Малыч 1940-рэ илъэсым къуаджэу Лахъщыкъуае къыщыхъугъ. Гурыт еджапIэу ащ дэтыгъэр 1958-рэ илъэсым къызеухым, къыкIэлъыкIорэ илъэсым Тэхъутэмыкъое дзэ комиссариатым шофер курсхэм ыгъакIуи, водитель сэнэхьат иIэ хъугъэу дзэ къулыкъум ащагъ. Ащ исэнэхьат епхыгъэу етIани курсхэр къыщиухыхи, а 1-рэ класс зиIэ водителэу, автомобиль отделением икомандирэу къулыкъур ыхьыгъ.

1963-рэ илъэсым къыщыублагъэу Краснодар дэтыгъэ ДРСУ-у N 1-м Iоф­шIэныр щыригъэжьагъ. Нэужым псэо­лъэшI материалхэмкIэ Краснодар комбинатым, ДСО-у «Труд» зыфаIощтыгъэм яавтобусхэм арысыгъ. Малыч исэнэхьат хэшIыкIышхо фыриI, «профессионал» зыфаIохэрэм ащыщ. Узыфэе машинэ двигателыр, мэкъумэщ техникэри хэтэу, зэхихын ыкIи зэхилъхьажьын ылъэкIыщт.

ИIофшIэн гъогу ащ 1974-рэ илъэсым Адыгэкъалэ зыщылъегъэкIуатэм, мэшIогъэкIосэ частым а 1-рэ класс зиIэ водителэу Iухьи, илъэс 22-рэ, пенсием мэкIофэ, щылэжьагъ. Мыщ дэжьым къыхэгъэщыгъэн фае Адыгэкъалэ мэшIогъэкIосэ къулыкъу щызэхэщэгъэным икIэщэкIуагъэхэм Малыч зэращыщыгъэр. Краснодар крайисполкомым и УВД иунашъокIэ 1984-рэ илъэсым ащ «МэшIогъэкIосэ къулыкъум иотличник» зыфиIорэ цIэр къыфагъэшъошагъ. Малыч IофшIэнми иветеран.

Адыгэкъалэ изэтегъэпсыхьан, хэхъоныгъэ ышIыным Малыч иIахьышIу хишIыхьагъ, IэрышI хым ыпкъ къикIэу агъэкощыгъэ икъоджэ гупсэу Лахъщыкъуае саугъэт фэгъэуцугъэными чанэу хэлэжьагъ.

Малыч пенсием щыIэми, зыпари ымышIэу щысэп, Адыгэкъалэ иобщественнэ Совет хэт.

Шэуджэн зэшъхьэгъусэхэу Малычрэ Тыжьынрэ ялъфыгъэхэмкIэ сыдигъуи щысэтехыпIэх. IофшIэныр шIу алъэгъоу, цIыфхэм шъхьэкIафэ афашIэу ахэр апIугъэх. Илъэс 53-рэ хъугъэу щыIэныгъэ гъогум зэдытетхэм пшъэшъищ зэдапIугъ. Анахьыжъэу Лъэцэр Мариет Пшызэ къэралыгъо университетым экономикэмкIэ ифакультет къыухыгъэу илъэс 32-рэ хъугъэу бухгалтерэу а учреждением щэлажьэ. Ащ къыкIэлъыкIорэ ЛIыхэсэ Фатимэ а университетым биологиемкIэ ифакультет, нэужым Пшызэ медакадемиер къыухыгъэх, мы лъэхъаным Адыгэкъалэ дэт сымэджэщым иврач шъхьаI. АнахьыкIэу ЦIыкIу Светлани Пшызэ къэралыгъо универси­тетым экономикэмкIэ ифакультет къыухыгъ ыкIи УФСИН-м иподразделениехэм ащыщ ибухгалтер шъхьаI, майор.

Непэ зигугъу къэтшIырэ Малыч игъу­нэгъухэм, иныбджэгъухэм, иIахьылхэм, иблагъэхэм шъхьэкIэфэныгъэ зыфашIырэ, агъэлъэпIэрэ цIыф. Илъэсыбэ хъугъэу ар сэшIэшъ, мыхъун гущыIэ ыжэ къыдэкIыгъэу зэхэсхыгъэп, «интеллигент шъыпкъ» зыфаIохэрэм афэд.

Малычи, иунагъуи сафэлъаIо сшIоигъу псауныгъэ яIэу, хъярыр ягъогогъоу илъэсыбэрэ псэунхэу.

КIэныбэ Шыхьам.
Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет хэт, Адыгэкъалэ ицIыф гъэшIуагъ.