Коронавирусыр. Аужырэ къэбархэр

Урысыем чэщ-зымафэм къыкIоцI нэбгыри 163-мэ мы зэпахырэ узыр къащыпыхьагъ ыкIи ыгъэсымэджагъэ­хэм япчъагъэ 658-м нэсыгъ. Коронавирусыр шъолъыр 55-м ащагъэунэфыгъ, нахьыбэр Москва.

УФ-м ивице-премьерэу Татьяна Голиковам къызэриIуагъэмкIэ, нэбгырэ 29-рэ хъужьыгъэ, унэм исэу зылъыплъэхэрэр – 112-рэ.

АдыгеимкIэ анахьэу щынагъо къэзытырэр тигъу­нэгъу шъолъырэу Краснодар краир ары. Ащ мы узыр яIэу нэбгыри 9 къыщыхагъэщыгъ. Ахэм мы уахътэм яIазэх, япсауныгъэ зыпкъ ит. Шэмбэтым къыщегъэжьагъэу Краснодар краим мы узыр иIэу хъугъэ-шIагъэ щагъэу­нэфыгъэп.

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ краим и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, узыр зиIэу зэгуцэфэхэрэ нэбгыри 193-рэ сымэджэщхэм ащагъэх, 81-м джыри IэзапIэхэм щалъэплъэх. Унэм исхэр – 1868-рэ, 1511-мэ пневмоние яI.

Непэ АдыгеимкIэ нэбгырэ 522-мэ япсауныгъэ изытет гъунэ лъафы, ахэм ащыщэу 314-р унэм исых, 10-р пэтхъу-Iутхъу яIэу сымэджэщым чIэлъых. Нэбгырэ 61-мэ тхьамэфитIо залъэплъэхэ нэуж медицинэ уплъэ­кIунхэу арашIылIагъэхэм узыр ямыIэу къызагъэлъагъом, карантиныр атырахыжьыгъ.

«Линие плъырым» Iоф ешIэ, шъузыгъэгумэкIырэ упчIэхэм яджэуапхэр мы телефон номерхэмкIэ къыз­IэкIэжъугъэхьанхэ шъулъэкIыщт: АР-м псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ и Министерствэ – 8(8772) 53-49-97 (чэщ-зымафэм Iоф ешIэ), Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм – 52-12-05.