Волонтерхэм къафаIотагъ

Урысые общественнэ движениеу «Народный фронт» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэр кIэщакIо зыфэхъугъэ егъэджэн Iофтхьабзэу волонтерхэм апае зэхащагъэр партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэ иобщественнэ приемнэу Адыгэ Республикэм щыIэм щыкIуагъ.

Коронавирусым зимыушъом­бгъуным фэшI зыныбжь хэкIотагъэхэу унэхэм арысхэм адэжь волонтерхэр кIохэзэ ящыкIэгъэ IэпыIэгъур зэрарагъэгъотыщтым ар фэгъэхьыгъагъ.

Ащ хэлэжьагъэх ОНФ-м ишъо­лъыр къутамэ ипащэу Юрий Гороховыр, Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Сергей Завгороднер, «Единэ Россием» ишъо­лъыр гъэцэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан, ныбжьыкIэ купыр.

Юрий Гороховым къызэриIуа­гъэмкIэ, пшъэрылъ шъхьаIэу непэ яIэр коронавирусым ищынагъо щэIэфэ зыныбжь илъэс 65-м къехъугъэхэр, мобильнэ амалхэр зыIэкIэмылъхэр, уз гъэтIылъыгъэ зиIэхэр яунэхэм къарымыкIхэу есыфэхэ яфэIо-фашIэхэр зэрафэлъэкIэу афагъэцэкIэнхэр ары. АщкIэ Iэпы­Iэгъу къафэхъун зылъэкIыщт волонтер 60-мэ яшIоигъоны­гъэкIэ зарагъэтхыгъ.

— ЗэрэтфэлъэкIэу а IофшIэным изэхэщэн ыуж тит, — къе­Iуатэ Юрий Гороховым. — Партиеу «Единэ Россием», «Волонтеры-медики» зыфиIорэм, волонтер гупчэхэм я Ассоциацие ялIыкIохэр тигъусэу къэзэрэугъоигъэ ныбжьыкIэхэм къафэтIотэщт зэрэзекIощтхэ шIыкIэр, анахь шъхьаIэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэм такъы­щыуцущт.

ЗэкIэми тыщыгъуаз, анахьэу щынагъо зышъхьащытхэр ныбжь зиIэхэр ары. Ахэр амал зэри­IэкIэ тыдэрэ шъолъыркIи унэхэм къарагъэкIыхэрэп. «Линие плъы­рэу» атIупщыгъэм зэрэтеонхэ алъэкIыщт номерыр: 8(800)-200-34-11, ящыкIагъэхэмкIэ макъэ арагъэIущт. Ащ елъытыгъэу волонтерхэр унэм кIощтых.

АдыгеимкIэ Роспотребнадзорым иврач шъхьаIэ ныбжьыкIэхэр япсауныгъэкIэ щынэгъон­чъэу зэрэзекIощтхэм анаIэ тыраригъэдзагъ: унэ кIоцIым имыхьанхэу, метритIу азыфагоу адэгущыIэнхэу, медицинэ маскэхэр зыIуалъхьанхэу, Iалъэ­хэр зыпалъхьанхэу, нэгъунджэ къызэрыкIохэр агъэфедэнхэу.

Муниципалитетхэми Iофыр зэрэщызэхащэщтыр Юрий Горо­ховым къыIуагъ. Районхэм ащыIэ волонтерхэм социальнэ IофышIэхэр ягъусэхэу нэжъ-Iужъхэр къакIухьащтых. ЯщыкIэгъэ гъомылапхъэхэр, Iэзэгъу уцхэр, зэрэтхьакIэщтхэ пкъыгъохэр къафащэфыщтых.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.