Бзылъфыгъэр къаубытыгъ

Урысыем и МВД наркотикхэр хэбзэнчъэу амыгъэзе­кIон­­хэм лъыплъэгъэнымкIэ иподразделение имеж­муни­ци­пальнэ отделэу «Адыгейский» зыфиIо­рэм иIофы­шIэхэм наркотикыр хэбзэнчъэу къезыгъэкIокIыщтыгъэ бзылъфы­­гъэм икъыхэгъэщынкIэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэри­хьагъэх.

Ащ лъапсэ фэхъугъэр ипчъагъэкIэ бэ хъурэ наркотик зыхэлъ веществор Адыгеим къыращэн гухэлъ зэряIэмкIэ полицием макъэ къызэрэрагъэIугъэр ары.

Тикъэралыгъо игупчэ шъолъыр щы­псэурэ бзылъфыгъэу илъэс 22-рэ зыныбжьыр общественнэ транспортымкIэ Адыгеим къэсыгъэ къодыеу къаубы­тыгъ. Ащ ыIыгъыгъэ Iалъмэкъыр къызалъы­хъум, грамм 270-м ехъурэ героин щы­хьагъэр къыдагъотагъ. Джащ фэдэу мастэхэр, наркотикыр зэращыхьэрэр, щэчалъэр, мобильнэ телефонхэр, сим-картэхэр къыхахыгъэх. Бзылъфыгъэм ежь ышъхьэкIи наркотикыр ыгъэфе­дагъэу полицием иIофышIэхэм а чIыпIэм щагъэунэфыгъ.

Оперативникхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, бзылъфыгъэм зэгъэфедэгъу ышIызэ наркотикыр ыщыхьан, нэужым ахэр IуигъэкIынхэ гухэлъ иIагъ. Ау полици­ем икъулыкъушIэхэр пэрыохъу къыфэ­хъугъэх. МыщкIэ уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ. Статьям къызэрэщиIорэмкIэ, илъэс 20-м нэсэу бзылъфыгъэм хьапс тыралъхьан алъэкIыщт.