IофшIэныр агъэлъэшын фае

Зыныбжь имыкъугъэхэм яIофыгъохэм ыкIи ахэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм афэгъэзэгъэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэм мы купым къыхиубытэхэрэм алъэныкъокIэ бзэджэшIагъэхэр зэрамыхьанхэмкIэ, Iэтахъохэм наркотикхэр ыкIи психотропнэ пкъыгъохэр амыгъэфедэнхэмкIэ блэкIыгъэ илъэсым Iофэу ашIагъэм изэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэр агъэнэфагъэх. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур.

Зыныбжь имыкъугъэхэм зэрахьэхэрэ бзэджэшIагъэхэр зэхэфыгъэнхэмкIэ, ахэм алъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр зыукъуагъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ ыкIи пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ, пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэу мыщ епхыгъэхэр зэхэщэгъэнхэмкIэ хэбзэухъумакIохэм ыкIи нэмыкI къулыкъухэм Iофэу ашIэрэм изэфэхьысыжьхэр арых анахь шъхьаIэу къэзэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр.

Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иполицие ипащэ игуадзэу Андрей Федосеевым къы­зэриIуагъэмкIэ, зыныбжь имыкъугъэхэм яIофыгъохэм афэгъэзэгъэ чIыпIэ комиссиехэм блэкIыгъэ илъэсым дэгъоу Iоф ашIагъ нахь мышIэми, джыри анаIэ зытырадзэн фэе лъэныкъуабэ щыI. Iофхэм язытет анахьэу зыщыхьылъэр республикэм икъэлэ шъхьаIэрэ Мыекъо­пэ районымрэ. Зыныбжь имыкъугъэхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм, ахэм алъэныкъокIэ бзэджэшIагъэхэу зэрахьэхэрэр игъом къыхэгъэщыгъэнхэм афэшI чIыпIэ комиссиехэм яIофшIэн агъэлъэшын зэрэфаер Андрей Федосеевым къыIуагъ.

КIэлэцIыкIу «къинхэм» нахь тэрэзэу Iоф адэшIэгъэ­ным, ахэр физическэ культурэм ыкIи спортым апыщагъэхэ хъунхэм, культурэм, нэмыкI лъэныкъохэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэнхэм мэхьанэшхо раты.

Зыныбжь имыкъугъэхэм наркотикхэр ыкIи психотропнэ пкъыгъохэр амыгъэфедэнхэм фытегъэ­псыхьэгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэрэзэхащэрэм изэфэхьысыжьхэм къатегущыIагъ ыкIи пшъэ­рылъыкIэхэр къыгъэуцугъэх министрэу КIэрэщэ Анзаур.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр нэмыкI Iофыгъохэми ахэплъагъэх, унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.