Ымакъэ дунаим щызэхахы

Урысыем, Абхъазым язаслуженнэ артисткэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмарэ имэфэкI мафэ тыгъуасэ хигъэунэфыкIыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэлъашIэрэ орэдыIоу Нэхэе Тэмарэ IукIагъ, имэфэкI мафэ фэгъэхьыгъэ гущыIэ фабэхэр фиIуагъэх. Хэгъэгум, республикэм яэстрадэ хэхъо­ныгъэ ашIыным Т. Нэхаим иIахьышIу зэрэхилъхьагъэм фэшI лъэшэу зэрэфэразэр КъумпIыл Мурат хигъэунэфы­кIыгъ. КIэлэегъаджэу Iоф ышIэзэ, сэнаущыгъэ зыхэлъ нэбгырабэ зыгъэсэгъэ Нэхэе Тэмарэ иIофшIагъэ осэ ин зэрэфашIырэр М. КъумпIылым къыIуагъ. Адыгэ Республикэм итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехьэр» фигъэшъошагъ.

«Адыгеим ущашIэ, шIу ущалъэгъу, орэдыIоу, кIэлэегъаджэу узэрэщытыр ашIэ. Уитворчествэ цIыфхэм гушIуагъо къафехьы. О бгъэсагъэхэм зэнэ­къо­къухэм щытхъуцIэхэр къащыдахыгъэх, хэгъэгум цIэрыIо щыхъугъэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Нэхэе Тэмарэ республикэм и ЛIышъхьэ зэрэфэразэр, иIофшIэн нахьышIоу ыгъэцэкIэным ишъыпкъэу зэрэпылъыщтыр зэхахьэм къыщиIуагъ.

— СимэфэкI ехъулIэу мыщ фэдэ щытхъу сфаIощтми, республикэм имедаль шъхьаIэ къысфагъэшъошэщтми сшIэгъа­хэп, — къытиIуагъ Нэхэе Тэмарэ. — Щытхъур афаIоныр зэкIэми ягуап. Сэри сэгушIо, лъагэу саIэтыгъэу сэлъытэ. ЩыIэныгъэр зы чIыпIэ итырэп, лъэкIуатэ. Лъэшэу сыфай лъэпкъ искусствэр, рес­пуб­ликэ эстрадэр лъыкIотэнхэу. Тэ ныбжьыкIэ шIагъохэр тиIэх, ахэр ебгъэ­джэнхэр, ямурадхэр къадэхъунхэм ухэлажьэзэ Iоф адэпшIэныр гушIуагъоу щыт.
ШIушIагъэр къетэжьы

Нэхэе Тэмарэ Едэпсыкъоешхом щыщ. Къуаджэр къызагъэкощым, иIахьылхэм Адыгэкъалэ псэупIэу къыхахыгъ. КультурэмкIэ институтыр Краснодар къыщиухыгъэу Адыгэкъалэ Iоф щишIэзэ, кIэу зэхащэрэ ансамблэу «Ислъамыем» рагъэблэгъагъ. Лъэпкъ искусствэм фэлажьэзэ, цIэрыIо хъугъэ.

КъыфэгушIох

Нэхэе Тэмарэ имэфэкI фэгъэхьыгъэу, игушIуагъо къыдагощынэу нэбгырипшI пчъагъэ къыIукIагъ, телефонкIэ къыфытеуагъ. Гъэзетым иредакцие макъэ къезыгъэIугъэхэм ащыщхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Хьакъунэ Зарем – Адыгэ Рес­- пуб­ликэм изаслуженнэ журналист, тхакIо.

— Сиусэхэм атехыгъэхэ орэдхэр Нэхэе Тэмарэ къыIохэзэ, нахьышIоу тызэрэшIагъ. Усэм хэлъ гущыIэхэр ыгъэ­жъынчынхэм фэшI амалышIухэр къегъо­тых. Сыгу къео жьыщэу эстрадэшхом исценэ зэрэтекIыжьыгъэр. Орэд хъущт усэхэр стхыхэзэ, Нэхэе Тэмарэ ригъа­джэхэрэм сягупшысэ, лъэпкъ орэдым псэ къыпызыгъэкIэщтыр, композиторыр сигъусэу къыхэсхы сшIоигъу.

Сергей Золотцев — СССР-м спортымкIэ имастер.

— Орэдым идэхагъэ макъэм къыуегъашIэ. Нэхэе Тэмарэ искусствэм зэ­рэхэтыр, узыIэпищэу орэд къызэриIорэр сэшIэ. Адыгабзэр икъоу къызгурымыIорэми, артистэу исэнэхьаткIэ Iоф зышIэрэм сэнаущыгъэу хэлъыр къэпшIэн плъэкIыщтэу сэлъытэ. Тэмарэ иорэдхэм сядэIузэ зысэгъэпсэфы, гушхоныгъэ ахэсэхы.

Едыдж Мэмэт, Адыгэ Республикэм лъэпкъ гъэсэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышI, бзэхэр зыщызэрагъэшIэрэ Гупчэу «Активым» ипащ.

— ИорэдхэмкIэ, мэкъэ дахэу Тхьэм къыритыгъэмкIэ дунаим тетхэ адыгэмэ, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэм Нэхэе Тэмарэ алъыIэсыгъ. Тыркуем, США-м, Абхъазым, Сирием, фэшъхьаф къэралыгъохэм иорэдхэр ащэIух.

Анахьэу сызыгъэгушIорэр Нэхэе Тэмарэ ригъаджэхэрэм лъэпкъ искусствэр зэрэлъагъэкIуатэрэр ары. Даутэ Сусанэ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистк. Дунаим щыцIэрыIо «Налмэсым» игъусэу Китаим щыIагъ. АдыгабзэкIэ, урысыбзэкIэ, китаибзэкIэ орэдхэр къы­Iуа­гъэх, лъэпкъ искусствэр лъагэу ыIэтыгъ.
Цышэ Зарет республикэ колледжыр къыухыгъ, Адыгэ къэралыгъо университетым искусствэхэмкIэ и Институт щеджэ. Зарет Нэхэе Тэмарэ иорэдхэр къеIох. Тыркуем, Германием ар ащы­Iагъ, дунэе фестивальхэм ахэлэжьагъ. Ымакъэ Тэма­рэ иорэд къэIуакIэ зэрэфэдэр бэмэ агъэшIагъо.

Цышэ Зарет — орэдыIу.

— Нэхэе Тэмарэ сикIэлэегъэджэ къодыеп. Сянэм, сшыпхъум афэдэу сэлъытэ, гъунэ имыIэу сыфэраз.

Общественнэ IофышIэу МэщфэшIу Нэдждэт, IофшIэным иветеранэу Хъунэ Аслъан, нэмыкIхэри гъэзетым иредакцие къытеуагъэх. ЗэкIэри Нэхэе Тэмарэ фэгушIох, гъэшIэ кIыхьэ иIэнэу, ыгъасэхэ­рэм щыIэныгъэм гъэхъагъэ щашIынэу фэлъаIох.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ къы­зэрэтаIуагъэу, Нэхэе Тэмарэ июбилей фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэр Мыекъуапэ щыкIощт. ОрэдыIо цIэрыIом щытхъур фаIощт, ымакъэ едэIущтых.

Гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иIофышIэхэри Нэхэе Тэмарэ фэгушIох.

Опсэу, Тэмар. Уянэу Нэфсэт, пшыпхъухэм, уиIахьылхэм, искусствэр зыгъэлъапIэхэрэм, уиныбджэгъухэм уигушIуагъо къыбдагощы, уимурадхэр къыбдэхъунхэу Тхьэм пфелъэIух.

ЕмтIылъ Нурбый.