Тэхъутэмыкъое районым ихэхъоныгъэ тегъэпсыхьагъэу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Тэхъутэмыкъое районым ипсэупIэ заулэмэ хэ­хъоныгъэ ягъэшIыгъэным епхыгъэ IофыгъохэмкIэ зэхэсыгъор Яблоновскэ къэлэ псэупIэм иадминистрацие тыгъуасэ щызэрищагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, муниципальнэ образованиеу «Тэхъутэмыкъое районым» ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт, къэлэ, къоджэ псэупIэхэм япащэхэр, джащ фэдэу мылъку зэфыщытыкIэхэмкIэ, архитектурэмкIэ, къэлэгъэпсынымкIэ Iофыгъохэм афэгъэзэгъэ респуб­ликэ ведомствэхэм яIэшъхьэтетхэр.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, районым хэхъоныгъэ зэришIыщтхэм яухэсынкIэ Iофхэм язытет къыдалъытэным ыкIи зигъо Iофыгъохэм зэшIохыкIэу афэхъущтхэр къэгъотыгъэнхэм мэхьанэшхо яI.

«Мазэм къыкIоцI зы зэхэсыгъоп мыщ щызэхэсщагъэр. ПсынкIэ шъыпкъэу зэшIохыгъэн фэе Iофыгъо заулэ районым ыпашъхьэ ит. Ахэр энергетикэм, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым, псэупIэхэм язэтегъэпсы­хьан, псэолъэныкъошIхэм яухын япхыгъэхэр ары. ПсэупIэ заулэ­мэ ащ фэдэ Iофыгъохэр лъэшэу къащыуцугъ. Районым щыпсэу­хэрэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъо­хэр хэбзэ Iэшъхьэтетхэм зэшIуа­хынхэ фай. Социальнэ хъытыумкIи, нэмыкI къэкIопIэ зэфэшъхьафхэмкIи цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэм ренэу защысэгъэгъуазэ, нахьышIум ылъэныкъокIэ ахэм зэхъокIыныгъэхэр алъэгъу­хэ ашIоигъу», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэр Яблоновскэ къэлэ псэупIэм ичIыпIэхэу гектари 120-рэ зэлъы­зыубытыхэрэм япланировкэкIэ проектым, Бжыхьэкъоежъ къо­джэ псэупIэм игенеральнэ план хэIэзыхьажьыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх. Рес­публикэм и ЛIышъхьэ тхьамафэм ыкIэм нэс ищыкIэгъэ предложениехэр къахьынхэу ыкIи гъогу картэмкIэ зыдырагъэштэгъэ про­ектыр къахалъхьанэу пшъэ­рылъ афишIыгъ. Ащ ыуж Инэм къэлэ псэупIэмрэ Козэт къоджэ псэупIэмрэ ягенеральнэ планхэм ягъэтэрэзыжьын ыуж ихьан­хэ фае.

Джащ фэдэу зэхэсыгъом Тэхъутэмыкъое районым итран­спорт инфраструктурэ изегъэу­шъомбгъун епхыгъэ Iофыгъохэми игъэкIотыгъэу щатегущыIагъэх. КъумпIыл Мурат ынаIэ тыраригъэдзагъ автомобиль гъогухэм апэблэгъэ чIыгу Iахьхэм гъунэ алъыфыгъэным, гъогухэм ягъэ­кIэжьын епхыгъэ проектхэм апае ахэр къызфагъэфедэн зэралъэ­кIыщтым е зэрамылъэкIыщтым япхыгъэ Iофыгъохэм. Джащ фэдэу республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Тэхъу­тэмыкъое районым бэу транспортыр щэзекIо. Гъогу отраслэм ипланхэр къыдалъытэзэ, сыд фэдэрэ псэолъэшIыни зэхащэн фае. КъумпIыл Мурат Тэхъутэмы­къое районымрэ ащ хэхьэрэ псэ­упIэхэмрэ япащэхэм ари­Iуагъ цIыфхэм закъызэрыфагъазэрэ тхылъхэм шIогъэшхо къытэу Iоф адашIэным, ахэм яIофыгъохэр псынкIэу зэшIохыгъэнхэм мэхьанэшхо зэряIэр.

«ТэркIэ анахь шъхьаIэр цIыф­хэм цыхьэ къытфашIыныр ары. Хэбзэ къулыкъухэр IэпыIэгъу сыдигъуи аратыным зэрэфэхьазырхэр цIыфхэм зэхашIэн фае. ЦIыфхэм ямылъку зыхалъхьэгъэ псэолъэныкъошIхэм яухын епхыгъэ Iофыгъохэр лъэшэу районым ичIыпIэ заулэмэ къащыуцугъ. ПсэупIэ комплепксэу «Тургеневский» зыфиIорэм игъэпсын зэраухыщтымкIэ унашъо аштагъ. Инвесторхэм ямылъкукIэ ар аухынэу рахъухьэ. Гъогу картэм джыдэдэм Iоф дашIэ. Фэтэрхэу зэрысыщтхэм яIункIыбзэхэр цIыфхэм къаратын фае», — къы­хигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу