ПIалъэр лъагъэкIотагъ

Дунэе зекIо къэгъэлъэгъонхэу (MITT) илъэс къэс зэхащэ­хэрэр мыгъэ благъэкIыщтых. ЗекIон хъызмэтым хэ­щагъэ­хэр ащ зэрэщызэIумыкIэщтхэм пэрыохъу фэхъугъэр ко­ро­навирусыр ары.

Московскэ хэкум ипащэхэм IэкIыб къэралыгъо зэфэшъхьафхэм къары­кIыщтхэ цIыф купхэм Уры­сыем игъунапкъэ къы­зэпамычымэ нахьышIоу алъытагъ. Ащ фэшъхьафэу Урысые Федерацием и Роспотребнадзоррэ Москва и Правительствэрэ къэгъэлъэгъонхэр зызэхащэщтхэм ипIалъэ лъагъэкIуатэмэ нахьышIоу тыраубытагъ.

2019-рэ илъэсым MITT-м хэлэжьэгъэ цIыф пчъагъэр мини 5-м ехъущтыгъ, джыри къэгъэлъэгъонхэм ахэлэжьэнхэу къэзыгъэгугъагъэхэр нахь мэкIагъэп. КъэкIонхэу зызыгъэхьазырыгъахэхэми, къэкIогъахэхэу зыгъэ­зэжьынхэ фаехэми къэ­гъэлъэгъонхэр зыкIыщымыIэщтхэр къагурыIонэу зэхэщакIохэр мэгугъэх. ЦIыфхэм япсауныгъэ икъэ­ухъумэн пстэумэ зэранахь Iофыр зэкIэми ашIэ.

Мэфэ заулэкIэ на­хьы­жьэу ятIонэрэ Дунэе зекIо кэгъэлъэ­гъонхэу «Ин­турмаркет» зы­фиIорэр зы­щагъэнэфэгъэгъэ пIа­лъэм — гъэтхапэм и 12 — 14 мафэхэм кIуагъэ. Нэбгырэ 1430-рэ хэлэ­жьагъ, ахэр хэгъэгу зэ­фэшъхьаф ыкIи Урысыем ишъолъыри 143-мэ къарыкIыгъагъэх.

«Интурмаркет-2020-м» Адыгеим зекIомрэ зыгъэ­псэфыпIэхэмрэкIэ и Комитетрэ турпредприятиехэм япащэхэмрэ хэлэ­жьагъэх. Стендэу агъэхьазырыгъэм республикэм игъэпсэфыпIэхэм гъэмафи кIымафи цIыфхэр къызэ­рэкIохэрэр игъэкIотыгъэу къыщагъэлъэгъуагъ.

Шъаукъо Аслъангуащ.