Поселкэу Трехречнэм щыIагъ

ПенсиехэмкIэ фондым Мыекъопэ районымкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу ЛIыхъурэе Александр блэкIыгъэ тхьамафэм поселкэу Трехречнэм щыIэу цIыфхэр ригъэблэгъагъэх. ПстэумкIи нэбгырэ 11 къекIолIагъ. Пенсиехэм ягъэнэфэн, мазэ къэс къатырэ ахъщэ тынхэр, социальнэ фэIо-фашIэхэр, ны мылъкум фэгъэ­хьыгъэ программэм зэхъокIыныгъэу фа­шIы­гъэхэр ары ана­хьэу ахэр къызкIэуп­чIагъэхэр. ПенсиехэмкIэ фондым ифэIо-фашIэхэр электроннэ шIыкIэм тетэу къызэрэзыIэкIэбгъэхьащтми ащыщыбэхэм зыщагъэгъозагъ.

ЛIыхъурэе Александр зэкIэми джэуап зэ­хэугуфыкIыгъэ аритыжьыгъ.