НыбжьыкIэхэзэ щы­гъозэнхэу

КIэлэеджакIохэмрэ студентхэмрэ пенсиехэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм къыщыдэлъытагъэхэр ягъэшIэгъэным ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ къулыкъухэри, гъэсэныгъэм иучреждениеу республикэм итхэри чанэу ыуж итых.

Мары джырэблагъэ фондым Мые­къуапэкIэ и ГъэIорышIапIэ Адыгэ къэралыгъо университетым социальнэ технологиехэмкIэ ыкIи зекIонымкIэ ифакультет иапэрэ курс истудентхэр рагъэблэгъа­гъэх. Хабзэ зэрэхъугъэу, ыпэрапшIэу экскурсие афызэхащагъ. Ащ ипащэ игуадзэу Сергей Козловымрэ социальнэ ахъщэ тынхэм афэгъэзэгъэ отделым ипащэу Бгъошэ Заремэрэ ныбжьыкIэхэр ГъэIорышIапIэр зэрэзэхэтым, шъхьадж Iофэу ыгъэцакIэрэм нэIуасэ афашIыгъэх.

Нэужым ахэм пенсиехэм афэгъэхьыгъэ законым къыщыдэлъытагъэхэр, фондым къэралыгъо фэIо-фашIэу ыгъэцакIэхэрэр зыфэдэхэр, ныбжьыр нэмысызэ ор-орэу пенсиеу пфагъэуцущтыр бгъэIорышIэн зэрэплъэкIыщтыр къафаIотагъ. Сергей Козловым къэралыгъо социальнэ политикэм ипхырыщын ПенсиехэмкIэ фондым чIыпIэу щиубытырэм, страхованием, пенсиехэм ягъэпсын алъэныкъокIэ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэхэм къатегущыIагъ. Бгъошэ Заремэ ны мылъкум фэгъэхьыгъэ программэм кIэу къыхэхьагъэхэм игъэкIотыгъэу нэIуасэ афишIыгъэх. ЦIыфым IофшIэгъэ илъэсэу иIэхэр зыщыгъэнэфэгъэ тхылъыр (трудовая книжка) электроннэ шIыкIэм тетэу бгъэпсын плъэкIынэу зэрэхъугъэми ПенсиехэмкIэ фондым испециалистхэр къытегущыIагъэх, шIуагъэу хэлъыр къа­Iотагъ.

Студентхэми упчIэхэр къатыгъэх, яшIошIхэр къыраIотыкIыгъэх, пенсиехэм афэгъэхьыгъэ законым хэшIыкIэу фыряIэр къагъэлъэгъуагъ. Ащыщхэм ап­шъэрэ еджапIэр къаухымэ, пенсиехэмкIэ системэм Iоф щашIэмэ ашIоигъоу аIуагъ.