ЛIыхъужъхэр ащыгъупшэхэрэп

Союзнэ общественнэ-патриотическэ проектэу «Наша Великая Победа» зыфи­Iорэм хахьэу гъэтхапэм и 17-м къэлэ-лIы­хъужъэу Севастополь автопробегыр къыщырагъэжьагъ, гъэтхапэм и 23-м ар Адыгеим къэсыгъ. Патриотиче­скэ пIуныгъэм ехьылIэгъэ нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр автомашинэхэм абгъухэм яIулIыгъэхэу, быракъхэр аIыгъхэу Краснодар къикIыхи, ЕгъэшIэрэ машIоу Мыекъуапэ дэтым Iофтхьабзэм хэлажьэ­хэрэр къе­кIолIагъэх.


А чIыпIэм ахэм къащыпэгъокIыгъэх республикэм иветеранхэм я Совет, общественнэ-политическэ организациехэм ялIыкIохэр, движениеу «Юнармием» хэтхэр.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэп­къэ­гъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Константин Щербаковым зэхахьэр къызэIуихыгъ.

Нэужым автопробегым хэлажьэхэрэм шIуфэс гущыIэкIэ закъыфигъэзагъ тарихъ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Ацумыжъ Казбек.

— Мыщ 1942-рэ илъэсым игъэмафэ ермэлхьэблэ-мыекъопэ лъэныкъом заор щыкIуагъ. Мэзихым ехъурэ Адыгэ автоном хэку цIыкIур оккупацием щыIагъ. Ау тицIыфхэм зыкъатыгъэп, мы чIыпIэм къыщычIащырэ чIыдэгъэ грамми пыйхэм аIэкIэхьагъэп. Тисоветскэ цIыфхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэм тырэгу­шхо. Ау непэ бэмэ тарихъыр кIатхыкIыжьын гухэлъ яI. ТекIоныгъэшхом къэбар шъып­къэу пылъыр сыдигъуи тиIэубытыпIэу щытын фае, — къыIуагъ Ацумыжъ Казбек.

Автопробегым хэлажьэхэрэм ацIэкIэ зэхахьэм къыщыгущыIагъ КПРФ-м и Гупчэ комитет исекретарэу Казбек Тайсаевыр.

— Титарихъ кIэзытхыкIыжьын мурад зиIэхэм ар къадэдгъэхъущтэп. ТекIоныгъэр къыдахыным фэшI тисоветскэ дзэкIолIхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьа­гъэр зэкIэми дэгъоу тэшIэ. Ар зыщыдгъэ­гъупшэ хъущтэп. ЕгъэшIэрэ щытхъур ахэм адэжь! — къыIуагъ К. Тайсаевым.

Iофтхьабзэм хахьэу автопробегым хэлажьэхэрэм ТекIоныгъэм ибыракъы­шхо аубгъугъ. Iофтхьабзэм хахьэу митинг ужым «Сад победы – Сад жизни» зыфиIорэ Iофыгъор рагъэкIокIыгъ. Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм яшIэжь фэгъэ­хьыгъэу ЗыкIыныгъэм ыкIи Зэзэгъыныгъэм ягупчэу Мыекъуапэ щыIэм кIай лъэпкъ чъыг цIыкIухэр щагъэтIысхьагъэх.

Союзнэ общественнэ-политическэ проектэу «Наша Великая Победа» зыфиIорэр Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр мыгъэ илъэс 75-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу зэхащагъ. Автопробегыр Урысыем икъэ­ли 123-мэ ащыкIощт. ЗэкIэмкIи кило­метрэ мин 25-рэ хъурэ гъогууанэр къакIущт.

ЖъоныгъуакIэм и 9-м, ТекIоныгъэм и Мафэ зыщыхагъэунэфыкIыщтым Мос­ква и Краснэ площадь щыкIощт «МыкIодыжьыщт полкым» эстафетэм хэлажьэхэрэм ТекIоныгъэм ибыракъы­шхо рахьылIэжьыщт ыкIи ащ зыщырагъэу­шъомбгъущт.

КIАРЭ Фатим.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.