Лэгъо-Накъ – Гъозэрыплъ

2020 — 2021-рэ илъэсхэм къушъхьэ гъогоу «Гъозэрыплъ — Лэгъо-Накъ» зыфаIорэм игъэпсын сомэ мил­лиар­дым ехъу тырагъэкIодэщт. Адыгеим ипащэхэм къы­зэраIорэмкIэ, мы илъэ­сым гъогушIхэм сомэ миллион 445-рэ, къэкIорэ илъэсым миллион 778-рэ къафатIупщыщт.

Гъогоу агъэпсырэм километри 10-м ехъу икIыхьагъ. Ащ тикъу­шъхьэхэм апхырыкIыхэрэ турмаршрутхэр зэрипхыщтых. ЦIыфкIуапIэхэу Шъхьэгуащэ инэпкъ зандэхэр, псэупIэу Хъы­мыщ­кIэй, поселкэу Гъо­зэрыплъэ, къэуцупIэу «Партизанская поляна», къушъхьэ тешъоу Лэ­гъо-Накъэ, Азишскэ гъочIэ­гъыр зэрипхыщтых, «Золотое кольцо Адыгеи» зыфиIорэ гъогоу ар рес­публикэмкIэ тиIэ хъущт.

Лэгъо-Накъэ икIэу Гъо­зэрыплъэ нэсэу ашIырэ гъогум щыщэу километри 2-м ехъур хьазыр.

— Ахъщэу къытфатIупщыгъэмкIэ гъогум игъэ­псын лъыдгъэкIотэщт, —къыщиIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат 2019-рэ илъэсым правительствэм ыгъэцэ­кIэгъэ Iофыгъохэм зэ­фэ­хьысыжьхэр афишIы­хэзэ зичэзыу зэхэсыгъоу Къэралыгъо Советым — Ха­сэм иIагъэм. — Гъогу­кIэм къушъхьэтхыхэр зэрэзэрипхыщтхэм фэшъхьа­фэу чIыпIэ къэбзэ дахэу ти­Iэхэр зэрагъэлъэгъунхэу къакIохэрэ цIыфхэр машинэхэмкIэ благъэу ахэм аращэлIэнхэ алъэкIыщт.

Проектым игъэцэкIэн 2018-рэ илъэсым рагъэ­жьагъ. Зы илъэскIэ гъогум щыщэу километри 2 агъэпсыгъ, ар метрэ мин­рэ ныкъорэкIэ хы шъхьа­шъом нахь лъаг. ИкIыгъэ илъэсым километри 4,5-кIэ гъогур лъагъэкIотагъ, ащ ишIын сомэ миллион 555-рэ пэIуагъэхьагъ.

Шъолъырым псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ и Министерствэ къызэри­IорэмкIэ, 2021-рэ илъэсым гъогоу ашIырэр километри 9,8-м нагъэсыщт.

Адыгеим ипащэ социальнэ-экономическэ хэ­хъоныгъэхэр шIыгъэнхэр туризмэм нахь зызэрэ­рагъэушъомбгъущтым репхых. Ащ пае тикъушъхьэхэу зыгъэпсэфыным тегъэпсыхьагъэхэм узэрадэкIоещт гъогур, псыр, газыр ащагъэфедэхэ зы­хъукIэ, илъэс псаум зы­гъэпсэфакIохэр зэпамыгъэоу къэкIощтых.
ГъогушIхэм 2014-рэ илъэсым IофшIэнхэу рагъэжьагъэхэр лъагъэкIуа­тэх. Илъэситфым къыкIоцI агъэпсыгъэ инфраструктурэм сомэ миллиарди 2,5-рэ халъхьэгъах. Мылъкур федеральнэ ыкIи рес­публикэ бюджетхэм къахагъэкIы.

Шъаукъо Аслъангуащ.