ЗэхъокIыныгъэхэр

Ны мылъкум фэгъэхьыгъэ программэм гъэтэрэзыжьынхэр фэшIыгъэнхэм УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо фэхъугъ ыкIи ащ фэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм джырэблагъэ кIэтхагъ.

Ахэм унагъом ахъщэ IэпыIэгъоу къэралыгъом къы­ритырэр нахьыбэ шIыгъэнэу, ны мылъкур зыпэIуагъэ­хьащтхэми ахэгъэхъогъэнэу, тхылъхэм ягъэпсын нахь къызэрыкIоу шIыгъэнэу, программэм ипIалъэ лъыгъэ­кIотэгъэнэу къащыдэлъытагъ.

Апэрэ сабыим пае

КIэу къыхэхьагъэхэм анахь шъхьаIэр ны мылъкум къыщыдэлъытэгъэ ахъщэр апэрэ сабыим пае унагъом къыратынэу зэрэхъугъэр ары. 2020-рэ илъэсэу тыз­хэхьагъэм ищылэ мазэ и 1-м къыщыублагъэу уна­гъоу апэрэ сабыир къызэрыхъухьагъэм е ыпIунэу къаIызыхыгъэм сомэ 466617-рэ къыратыщт.

Ахъщэми къыхэхъуагъ

2020-рэ илъэсым ятIонэрэ е ащ къыкIэлъыкIорэ сабыир къызэрыхъухьагъэхэм е апIунэу къаIызыхыгъэхэм нахьыпэкIэ къаратыгъэм джыри сомэ 150000-рэ къыфыхагъэхъощт. ПстэумкIи ны мылъкум къыщыдэлъытагъэу къаратыщтыр сомэ 616617-рэ.

Джы нахь гъэхьазырыгъошIу

2021-рэ илъэсым къыщыублагъэу ны мылъкум исертификат игъэпсыни, игъэфедэни нахь IэшIэх хъу­щтых. Сертификатым игъэпсын IофшIэгъу мэфитф, ар зыпэIуагъэхьащтым фэгъэхьыгъэ лъэIу тхылъым зэ­рэхэплъэщтхэм мэфипшI нахьыбэ атырамыгъэкIодэнэу шэпхъакIэхэм къащыдэлъытагъ. ЗыгорэкIэ нэмыкI ведомствэ горэм зыфагъэзэн фаеу хъугъэми, мэфэ 15 — 20 ныIэп зэрэпылъынхэ фаер.

Шапхъэу щыIагъэхэм мы илъэсыр екIыфэкIэ джыри кIуачIэ яIэщт. Ны мылъкум исертификат игъэпсын пIалъэу пылъыр мэфэ 15, лъэIу тхылъым зэрэхэплъэ­щтхэм — зы маз. ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ къулыкъухэр охътэ нахь кIэкIым ахэр зэшIуахынхэм пылъых.

ПенсиехэмкIэ фондым уемыкIуалIэу

Мэлылъфэгъу мазэм ыгузэгу къыщыублагъэу джыри зы шэпхъакIэ кIуачIэ иIэ хъущт. Унагъом сабый къихъухьагъэмэ, ны мылъкум исертификат пае ныр е тыр ПенсиехэмкIэ фондым екIолIэн ищыкIэгъэжьыщтэп. ЗАГС-м сабыир къызэрэхъугъэмкIэ фондым макъэ ригъэIущт ыкIи ащ иIофышIэхэм тхылъхэр агъэпсыщтых. Ащ лъыпытэуи ахъщэм игъэфедэни унагъор ыуж ихьан ылъэкIыщт.

Сертификатыр гъэпсыгъэ зэрэхъугъэр ПенсиехэмкIэ фондым иинформационнэ системэ рагъэхьащт, интернет нэкIубгъом ным «унэе кабинетэу» щигъэ­псыгъэми агъэхьыщт.

КIэлэцIыкIур ыпIунэу къаIызыхыгъэ унагъом сертификатыр ыгъэпсыным пае, нахьыпэрэм фэдэу, лъэIу тхылъ ытын фае. Сыда пIомэ сабыир зэраштагъэмкIэ макъэ зыгъэIун зылъэкIыщтыр ны-тыхэр ары ныIэп.

Ипотекэм итыжьыни нахь IэшIэх хъугъэ

Ны мылъкум къыщыдэлъытэгъэ ахъщэр нахьыбэхэм псэукIэ амалхэр нахьышIу шIыгъэныр ары зыпэIуагъа­хьэрэр. Банкым чIыфэ къыIахи псэупIэ ащэфыгъэмэ, ащ агъэкIожьы е ипотекэр агъэпсынэу ыуж ихьагъэмэ, ежьхэм яIахьэу а ахъщэр халъхьэ. Джы ащ игъэпсыни нахь IэшIэх хъугъэ.

НахьыпэкIэ ны мылъкум къыщыдэлъытэгъэ ахъщэр ипотекэм пэIубгъэхьажьынэу уфаемэ е о уиIахьэу хаплъхьэ пшIоигъомэ, ащ пае лъэIу тхылъыр ПенсиехэмкIэ фондми, банкми яптынхэ фаеу щытыгъ. ШэпхъакIэхэм къызэращыдэлъытагъэмкIэ, унагъор банкым екIуалIэмэ зэкIэри фагъэпсыщт.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифондрэ банкхэмрэ зэзэгъыныгъэу зэдашIыхэрэм ялъытыгъэу мы фэIо-фашIэм тапэкIи зырагъэушъомбгъущт.

Дачэм унэ щыпшIыщтмэ

Дачэм унэ щишIымэ зышIоигъохэм ащ ны мылъкур пэIуагъэхьанэуи гъэтэрэзыжьынхэм къащыдэлъытагъ. Ащ чIыгур унагъом зэриунаер ыкIи псэолъэшIын Iоф­хэр щызэшIуихынхэу фитыныгъэ зэриIэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэр ары ищыкIагъэхэр.

2026-рэ илъэсым нэс

А зэпстэумэ анэмыкIэу ны мылъкум фэгъэхьыгъэ программэм 2026-рэ илъэсым итыгъэгъазэ и 31-м нэс кIуачIэ иIэнэу ашIыгъ. Ащ нэс сабый къызыфэхъу­гъэхэм е апIунэу къаIызыхыгъэхэм зэкIэми а къэралыгъо IэпыIэгъур къаратыщт.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.