Гъэтхапэм и 25-р – культурэм иIофышIэ и Маф

Адыгэ РеспубликэмкIэ культурэм иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
Ныбджэгъу лъапIэхэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

Сыд фэдэрэ лъэхъани обществэм ихэхъоныгъэкIэ культурэм мэхьанэшхо иIэу щыт. Культурэм цIыфхэр зэрепхых, ныбжьыкIэхэр тэрэзэу пIугъэнхэм иамал къеты, дунэееплъыкIэ тэрэз яIэу ахэр къэтэджынхэмкIэ ишIогъэшхо къэкIо.

ЦIыфхэр творчествэм хэщэгъэнхэмкIэ, дэхагъэр зэхашIэу пIугъэнхэмкIэ, тэрэзэу гупшысэшъунхэмкIэ, лъэпкъ шэн-зэхэтыкIэхэр, ныдэлъфыбзэр къаухъумэнхэмкIэ культурэм иIофышIэхэм Iофышхо зэшIуахы. Джащ пае инэу ахэм тафэраз.

Культурэ кIэныр къэухъумэгъэным, ащ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным шъуишъыпкъэу шъудэлажьэзэ, обществэм цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэр щыгъэпытэгъэнхэм шъуиIахьышхо хэшъо­шIыхьэ.

МэфэкIым ехъулIэу Адыгеим икультурэ иIофышIэ пстэуми тызэрафэразэр къэтэIо ыкIи тафэлъаIо псауныгъэ пытэ яIэнэу, ублэпIэшIу пстэуми гъэхъагъэхэр ащашIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием»
и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм
и Къэралыгъо Совет – Хасэм
и Тхьаматэу Владимир Нарожный