Адыгэ къуаер хагъэхьащт

Къэралыгъом иеджэпIэ пстэуми ащеджэхэрэ кIэлэцIы­кIу­хэм ащыщэу ублэпIэ классхэм арысхэр зэкIэ 2020-рэ илъэсым Iоныгъо мазэм иапэрэ мафэ къыщегъэжьагъэу ыпкIэ хэмылъэу агъашхэхэзэ ашIыщт.

Шъолъыр пэпчъ кIэлэ­еджакIохэм шхыныгъохэу арагъэшхыщтхэр зыфэ­дэщтхэр, ахэр къызща­щэ­­фыщтхэр ядэгъугъэкIэ зэгъэпшэгъэнхэр мы лъэ­хъаным рагъэжьагъ.

Апэрэ яплIэнэрэ классхэм ащеджэхэрэ сабый 25242-рэ еджапIэхэм зэра­щагъэшхэщтыр КъумпIыл Мурат къыIуагъ. Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэрэ Роспотребнадзорым икъутамэу респуб­ликэм щыIэмрэ кIэлэцIыкIухэм афызэхагъэуцогъэ шхыныгъохэр зыфэдэщтхэр муниципалитетхэм аIэ­кIагъэхьагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ сабыйхэм шхыныгъохэу арагъэшхыщтхэр къыха­хыхэ зыхъукIэ лъэпкъ шхынхэри ахагъахьэхэмэ зэрэшIоигъор къыIуагъ, ахэм яшIуагъэ къэкIонэу елъытэ. ГущыIэм пае, адыгэ къуаер диетическэ шхыныгъоу алъытэ, зэ­рэIэшIум дакIоу цIыфым ипсауныгъэ гъэпытэгъэнымкIэ ишIуагъэ къэкIо.

«Адыгэ къуаер кIэлэ­еджакIохэм шхыныгъохэу арагъэшхыщтхэм ахэд­гъахьэмэ ишIуагъэ къэ­кIощт. Ащ кальциер бэу хэлъ, къупшъхьэхэр дэгъоу егъэпытэх. ЯцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу кIэлэцIыкIухэм ябгъэшхын­кIэ дэгъу», — хигъэунэфыкIыгъ М. КъумпIылым.

Шъаукъо Аслъангуащ.