«Цифровой диктантым» шъурагъэблагъэ

Лъэпкъ программэу «Цифровая экономика Российской Федерации» зыфиIорэм хэхьэрэ федеральнэ проектэу «Кадры для цифровой экономики» зыцIэр гъэцэкIэгъэным пае цIыфхэу цифрэ шIыкIэм хэшIыкI фызимыIэхэр къыхэгъэщыгъэнхэ фае. АщкIэ «Цифровой диктантым» ишIуагъэ къэкIонэу алъытэ зэхэщакIохэм.

ГъэрекIо фэдэу мыгъи ащ изэхэщакIу Урысые Народнэ фронтыр. Диктантыр (проектыр) гъэтхапэм и 28-м щегъэжьагъэу мэлылъфэгъум и 11-м нэс УФ-м ишъолъыр пстэуми ащыкIощт. Ащ аныбжьыкIэ зэтефыгъэу купитIоу цIыфхэр хэлэжьэщтых. Апэрэ купым илъэс 14-м къыщегъэжьагъэу 18-м нэсэу хэтыщтых, ятIонэрэм илъэс 18-м къыщыублагъэу нахьыжъхэр хэхьащтых.

Диктантыр онлайн-тестирование шIыкIэм тетэу кIощт. Ащ тетэу ауплъэкIущт цIыфхэм интернет-программэхэм, интернет-сервисхэм, компьютерым ехьылIэгъэ шIэныгъэу яIэхэр. Интернетыр щынэгъончъэнымкIэ, программэхэм ыкIи проектхэм якъэгъотынкIэ, язэхэгъэуцонкIэ амалэу яIэхэр диктантым къыщагъэлъэ­гъонхэ алъэкIыщт.

Онлайн-тестхэу цIыфхэм яшIэныгъэхэр зэрауплъэ­кIущтхэри, регионым цифровой амалэу иIэхэм я Карти ижъугъотэщтых «Цифровой диктантым» исайтэу https://цифровой диктант.рф/. зыфиIорэм.

2019-рэ илъэсым «Цифровой диктантэу» атхыгъагъэ­ми Урысые Народнэ фронтыр ары кIэщакIо фэхъугъа­гъэр. Зэхэщэным фэгъэзэгъагъ интернет-технологиехэм я ЧIыпIэ общественнэ Гупчэ. ИкIыгъэ илъэсым УрысыемкIэ зэкIэмкIи диктантым нэбгырэ мин 40 хэлэжьэгъагъ. КIэуххэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, зишIэныгъэхэр анахь дэигъэхэр илъэс 14 – 18 зыныб­жьыхэр арыгъэ. Зыныбжь илъэс 60-м ыкIи ащ ехъугъэхэм нахь шIэныгъэ дэгъухэр къагъэлъэгъуагъэх.

Экспертхэм зэралъытэрэмкIэ, цIыфхэм яшIэныгъэхэр уплъэкIугъэнхэмкIэ, етIанэ мы лъэныкъомкIэ Iахь­тедзэ шIэныгъэхэр ныбжьыкIэхэм ягъэгъотыгъэнхэмкIэ программэу щыIэхэм Iоф зэрашIэрэр къэгъэнэфэгъэ­нымкIэ диктантыр амалышIоу щыт. Арышъ, АР-м гъэ­сэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ мы Iофтхьабзэр игъо шъыпкъэу елъытэ ыкIи республикэм иеджапIэхэм ащызэхещэ, гурыт ыкIи апшъэрэ еджапIэхэм ачIэсхэми, зыныбжь хэкIотэгъэ цIыфхэми къяджэ диктантым къыхэлэжьэнхэу.