Программэм иIофшIэн регъажьэ

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ Гупчэу «Сибизнес» зыфиIорэмрэ компаниеу «Хэхъоныгъэм итехнологиехэр» ягъусэу хэу­шъхьафыкIыгъэ егъэджэн программэ зэхащэ. Шъолъырым ипред­приятиехэр зэнэкъокъу шIыкIэм тещэгъэнхэр, ахэм хэхъоныгъэ ашIы­ныр ары мыщ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр.

Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къызэрэщаIуа­гъэмкIэ, бизнес проектыкIэ къызэIузыхы зышIоигъохэм, предпринимательствэм хэща­гъэхэм, генеральнэ директорхэм ыкIи компаниехэм хэхъоныгъэмкIэ япащэхэм программэр ателъытагъ.

Программэм къыдыхэлъы­тэгъэ Iофтхьабзэхэр гъэшIэгъо­нэу зэрэрагъэкIокIыщтхэм, шIы­кIакIэхэр зэрагъэфедэщтхэм зэхэщакIохэм анаIэ тетыщт. Ащ пае «Workshop Design Thinking» зыфиIорэм ипроектнэ мастерскойхэм амалэу къатыхэрэр егъэджэн программэм хэла­жьэ­хэрэм къызфагъэфедэн амал яIэщт.

Проектым хэлэжьэн гухэлъ зиIэхэм мы лъэныкъом хэшIыкIышхо фызиIэ специалистхэр ягъусэхэу яшIэныгъэхэм аха­гъэхъощт, ахэм ащыщ компаниеу «Хэхъоныгъэм итехнологиехэр» зыфиIорэм изэхэщакIоу Сергей Ситниковыр.

Програмэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ыпкIэ хэмылъэу шъуахэлэжьэн шъулъэ­кIыщт. 2020-рэ илъэсым гъэтха­пэм и 26-м гупчэу «Сибизнес» зыфиIорэм проектым игъэцэкIэн щырагъэжьэщт. Мыекъуа­пэ иурамэу Пионерскэм иунэу N 324-м ар щыкIощт.