Оперативнэ штабым изэхэсыгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэпахырэ узэу коронавирусым пэуцужьыгъэнымкIэ Оперативнэ штабым изэхэсыгъо зэрищагъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, Адыгэ Республикэм ипрокуратурэ, Адыгэ Республикэм и МВД, МЧС-м Адыгэ Респуб­ликэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьа­Iэ, Федеральнэ хэбзэIахь къулыкъум Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ, ОНФ-м ирегион къутамэ, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, дин зэфэшъхьафхэр зылэжьыхэрэр.


Зэхэсыгъор къызэIуихызэ, республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Оперативнэ штабыр зыкIызэхащагъэр федеральнэ гупчэм игъоу ылъэ­гъухэрэмрэ иунашъохэмрэ чIыпIэхэм ащагъэцэкIэнхэмкIэ министерствэхэм, ведомствэ­хэм, муниципалитетхэм япащэхэм зэдырагъэштэнхэм фэшI. Пшъэрылъ шъхьаIэр зэпахырэ узэу коронавирусым земыгъэу­шъомбгъугъэныр ары. НепэкIэ Адыгеим ащ фэдэ уз къызэу­тэлIагъэ къыщыхагъэщыгъэп. Мэхьанэшхо зиIэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьэбзэ заулэ регионым щызэрахьагъ, гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф зышIэщт режимым щытехьагъэх.

«Нэбгырэ 50-м ехъу зыхэлэжьэрэ Iофтхьабзэхэр пIалъэ горэкIэ зэхащэн фимытхэу итхъухьагъ. Ау нахь гужъуа­гъэу ахэр зэхащэнхэм иамал щыIагъэмэ нахьышIугъ. ЦIыф­хэр жъугъэу зыщызэIукIэрэ чIыпIэ­хэм ащаухьан фае. Ащ нэмыкIэу коронавирусыр къы­зыщя­утэлIэгъэ хэгъэгухэм къа­ры­кIы­жьыгъэхэм къызэрагъэзэ­жьы­гъэмкIэ макъэ агъэIун, пIэ- ­лъэ гъэнэфагъэкIэ зыми мыкIохэу яунэхэм арысынхэ фае.

Къулыкъу гъэнэфагъэхэм яс­пециалистхэм къафытеохэрэм яфэIо-фашIэхэр игъом афагъэ­цэкIэнхэ, зэрэсымаджэхэмкIэ тхьапэхэр Iоф зышIэхэрэм аратынхэ фае», — къыхигъэ­щыгъ КъумпIыл Мурат.

Муниципальнэ образованиехэмрэ къоджэ псэупIэхэмрэ япащэхэм япшъэрылъ зэпахырэ узэу коронавирусыр республи­кэм къырамыхьанымкIэ зэрэзекIонхэ фаем ехьылIэгъэ къэбархэр цIыфхэм аIэкIагъэхьанхэу. IэкIыб къэралыгъохэм ахэр мыкIонхэм, къэбзэныгъэм ишапхъэхэр къыдалъытэнхэм, IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыжьыгъэ­хэр яунэхэм арысынхэм, къызэрагъэзэжьыгъэм фэ­гъэхьыгъэу псауныгъэм икъэу­хъумэнкIэ чIыпIэ къулыкъухэм макъэ арагъэIуным, чъыIалIэ къызэряуталIэу врачхэр яунэ къырагъэб­лэгъэным ар афэгъэхьыгъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ана­хьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэр зыныбжь хэкIотагъэхэмрэ дэеу зекIохэрэмрэ ары. Волонтер-медикхэр ахэм IэпыIэгъу афэхъунхэ фае. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэ­хэмрэ ящынэгъончъагъэ, цIыфхэр жъугъэу зыщызэIукIэрэ чIыпIэхэм дезинфекциемкIэ Iофтхьабзэхэр ащыгъэлъэшыгъэн­хэм мэхьанэшхо зэряIэр хигъэу­нэфыкIыгъ.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам къызэриIуагъэм­кIэ, гъэтхапэм и 20-м къыщегъэжьагъэу мэлылъфэгъум и 12-м нэс гурыт еджапIэхэм Iоф ашIэщтэп, цIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэрэ культурэ Iофтхьабзэхэр зэхащэщтхэп, зыныбжь хэкIотагъэхэр зыщаIыгъырэ унэр зэфашIыгъ, чылысхэмрэ мэщытхэмрэ мыщкIэ Iофтхьабзэхэр ащызэрахьэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу «линие плъырым» иномерэу 8-800-200-52-59-р къызэ­Iуахыгъ. IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыжьхэрэм коронавирусыр къяутэлIэгъэ-къямыутэлIагъэм изэгъэшIэнкIэ тестхэр зэхащэх. Ахэм яхэгъэгу къызэрагъэзэжьыгъэмкIэ макъэ арагъэIуныр япшъэрылъ, анализхэр аIызыхыщт бригадэр ахэм адэжь кIощт.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къы­зэриIуагъэмкIэ, непэкIэ нэбгыри 111-мэ япсауныгъэ изытет гъунэ лъафы, ахэм ащыщэу 105-р яунэхэм арысых, нэбгыри 6-р пэтхъу-Iутхъу узхэм агъэгумэкIы. ТхьамэфитIу пIа­лъэр зэрикIыгъэм ыкIи лабораторнэ ушэтынхэм якIэуххэм атетэу нэбгырэ 53-мэ япсауныгъэ изытет лъыплъэжьхэрэп. Зэпахырэ узхэм зыщяIэзэхэрэ сымэджэщыр, республикэ сымэджэщыр, Мыекъопэ, Красногвардейскэ, Тэхъутэмыкъое районхэм ягупчэ район сы­мэджэщхэр, Адыгэкъалэ исы­мэджэщ гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф ашIэным фэхьазырых. Коронавирус къызэутэлIэгъэ сымаджэхэр къызыхагъэщхэкIэ, чэщ-мэфитIум къыкIоцI ахэр аштэнхэм медицинэ организациехэр фэхьазырыщтых. Врачи 133-рэ, медицинэ IофышIэ гурыт 591-рэ, младшэ медицинэ IофышIэ 222-рэ зыхэт куп ащ пае агъэнэфагъ. Джэджэ районым игупчэ район сымэджэщ чIыпIи 100 зыхэхьэрэ обсерватор щагъэпсынэу рахъухьэ. Iэзэгъу уцхэм, дезинфекцие амалхэм, маскэхэм ыкIи зызэраухъумэрэ нэмыкI амалхэм яIэпэчIэгъа­нэхэм яугъоинкIэ Iоф гъэнэфагъэхэр зэрахьэх.

Гъомылапхъэхэмрэ социальнэ мэхьанэ зиIэ товархэмрэ зэращэхэрэм епхыгъэ Iофыгъо­хэми шъхьафэу зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Адыгэ Респуб­ликэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав къы­зэриIуагъэмкIэ, гъомылэпхъэ лъэпкъ 32-мкIэ ыкIи мыгъомылэпхъэ товар лъэпкъ 15-мкIэ уплъэкIунхэр зэхащэх. СатыушIы­пIэхэм къызэратыгъэмкIэ, зигу­гъу къэтшIыгъэ товархэр икъун фэдизэу яIэх. УасэхэмкIэ Iофхэр зыпкъ итых, социальнэ мэхьанэ зиIэ товархэмкIэ тучанхэм Iоф­тхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэра­хьэх. ЦIыфхэм анахьэу ящыкIэгъэ товархэр къащэфынхэм пае муниципалитетхэм гъомылэпхъэ ермэлыкъхэр ащызэхащэх. Мэкъумэщ продукцие лъэпкъ 21-мэ ауасэкIэ уплъэкIунхэр зэхащэх. Газымрэ электроэнергиемрэ аIэкIэзгъэхьэрэ организациехэм IофшIэныр зыщагъэлъэшыщт лъэхъаным цIыфхэм тазырхэр атырамылъхьанхэу зафагъэ­загъ. Джащ фэдэу связымкIэ чIыпIэ операторхэмрэ Интернет-провайдерхэмрэ ялъэIугъэх фэIо-фашIэхэм ауасэхэм ятын зэрагъэгужъорэм къыхэкIэу цIыфхэм телекоммуникационнэ линиехэр афыпамыупкIынхэу.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр Урысые Федерацием и Правительствэ ыгъэнэфагъэх. Ахэр зыфэгъэхьыгъэхэр фэгъэкIотэныгъэ зыхэлъ чIыфэхэр ятыгъэ­ныр, пIалъэ горэкIэ уплъэкIунхэр зэхэмыщэгъэнхэр, страховой взносхэмрэ бэджэндыпкIэмрэ мэзищкIэ нахь афызэкIэхьэгъэ­ныр ары.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ щынэгъончъа­гъэмрэ общественнэ рэхьатныгъэмрэ республикэм къыщыухъу­мэгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зе­хьэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэм.

«НепэкIэ псынкIэу зызэрэзэкIэтыугъуаерэмрэ Iоф зэрэтшIэрэмрэ пстэури ялъытыгъэщт. IофшIэнхэм ясыд фэ­дэрэ лъэныкъокIи хэбзэ Iэшъхьэтетхэм икъоу зэдырагъэштэн фае. Коронавирусыр зыщыщым, ащ фэдэ узым щытыухъумэнхэмкIэ тшIэхэрэм афэгъэхьыгъэу къэбар икъу цIыфхэм аIэкIэхьаным мэхьа­нэшхо иI. ПэшIорыгъэшъ Iоф­тхьабзэхэр нахь шIуагъэ къы­тэу зетхьанхэмкIэ ащ ишIуагъэ къэкIощт. Iофтхьабзэхэр зэкIэ дэх имыIэу агъэцэкIэнхэ фае», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу