Адыгэ къэIуакIэхэр

Амбар — хьамбар
Арабеска — хъэрэ-пкIар
Арена — пчэгу, утыгу, тамбыр
Аршин — аршын (см. 71-рэ мэхъу)
Арык — псыIэрыщ
Баба — умэ онтэгъу
Багор — лыкъу, хьакъурэж


Бадья — пхъэ щалъ
Баклага — псылъ
Балаган — чэл
Баня — хьамам
Бархат — къэтабэ
Бахрома — къутас, кIыц, кIырыц
Башлык — шъхьарыхъон, башлыкъ
Безмен — Iэ щэчалъ
Белый камень — мыжъофы
Бечева — кIапсэ
Бешмет — къэптан
Бивак — дзэуцупI
Бинокль — нэрыплъ
Бинт — псыпс
Бисер — щыгъыжъый
Битюг — хьылъэзещэш
Бокал — бжъэ
Боковая сторона люльки —
ку­шъэнатI
Болванка — хъупкъ (щыгъыныр ашIы хъумэ зытыралъхьэрэ пхъэ шапхъ)
Болт — шынчат, гъучIрыгъачъ
Бондарь — пхъэчаишI
Борона — лъашъу
Бочка — шъондыр
Бревно — пкъэу
Бредень — хъытыукIэлъэшъу
Брезент — чэтэн Iужъу, таш
Бриллиант — налмэс-налкъут, алэдышъ
Бритва — чаншъхьэупс
Бронза — джэрз (гъоплъэ-къэлай зэхэгъэчъыхьагъ)
Брошь — бгъэхалъхь
Брусок (точильный камень) —
мыжъолъ, мыжъуахъу, мыжъоупцIэ
Бубенчик — жъгъырыу
Булавка — бгъэхэIу
Булат (сталь) — щылыч лъэпкъ дэгъу
Бурав — бырыу
Бурдюк — шъонт, нэты
Бурки (обувь) — упкIэлъай
Бязь — амылкъан

Хырыхыхьэхэр

Ахырэр — хы, зэпахырэр — блы.
(Шъхьаныгъупчъ).
КъопиплI, плIэмый, зыIу, зыпчъэ закъу.
(Хьамбар).
Лъакъо зыкIэмыт лъэмыдж.
(КIашъо).
МэкIо зэпыт, хьалъэбэкъу щиз ыкIурэп.
(Пчъэ).
Нанэ ышIыгъэ имыкI, татэ ышIыгъэ къимыхь.
(ЕтIэбай, ку).

ГущыIэжъхэр

ГъукIэм иIашэр Iадэрэ уатэрэ.
ГъучIыр кIэкIэу пыупкI,
пхъэр кIыхьэу пыупкI.
Лъэпшъ иуатэ хьылъэ.
Матэр кIэдзагъэу мэпсэу.
Пхъэ зыуIучIырэм пхъэIушкIэн ешIы.