Адыгеим щыпсэухэрэр хэлэжьэнхэ алъэкIыщт

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъу­рэм фэгъэхьыгъэ мемориальнэ проект инэу «ШIэжьым игъогу» зы­фиIоу Урысые Федерацием ухъумэнымкIэ и Министерствэ кIэ­щакIо зыфэхъугъэм Адыгеим щыпсэухэрэр хэлэжьэнхэу рагъэбла­гъэх.

ЗэхэщакIохэм мурадэу яIэр Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр зэкIэми алъэгъун амал щыIэным фэшI зы базэ гъэпсыгъэныр ары. Фронтовикхэм якъэбархэу къау­гъоигъэхэр «ШIэжьым игъогу» зыфиIорэ проектым хэхьащтых. Ар мы илъэсым жъоныгъуакIэм УФ-м и УIэшыгъэ КIуа­чIэхэм ятхьэлъэIупIэ ШъхьаIэ идзэ паркэу «Патриот» зыфи­Iорэм дэжь къыщызэIуахыщт. Мы мафэхэм фронтовикхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр къэзыугъоихэрэ купи 10 Адыгеим щэлажьэ: 9-р муниципальнэ образованиехэм ыкIи зыр — республикэм идзэ комиссариат ибазэ.

АР-м идзэ комиссарэу Александр Авериным къызэриIуа­гъэмкIэ, общественнэ ыкIи ве­теран организациехэр, «Юн­армиер» къыхагъэлажьэхэзэ муниципальнэ образованиехэм ядзэ комиссариатхэм Iофтхьабзэхэр ащызэхащэх. Мы мафэм ехъулIэу IофшIэнышхо ашIагъ. Материал мин 30-м ехъу ухъумэнымкIэ Министерствэм агъэхьыгъ. Ау мыщ дэжьым къэIогъэн фае документэу къау­гъоигъэхэм къэбарэу апылъыр зэрэмакIэр: дзэкIолIыр къызыщыхъугъэр, зыщеджагъэр, дзэм защагъэр, зыхэкIодагъэр, ядэжь къызигъэзэжьыгъэр ыкIи Iоф зыщишIагъэр.

ЗэхэщакIохэм мы Iофтхабзэм хэлажьэхэ зышIоигъохэм закъы­фагъазэ Хэгъэгу зэошхом хэлэ­жьэгъэхэ яIахьыл гупсэхэм къа­кIэныгъэхэу фронтым къыра­тхыкIыгъэ письмэхэр, сурэтхэр, гукъэкIыжьхэр яIэхэмэ зыщы­псэухэрэ районым идзэ комиссариат е Адыгэ Республикэм идзэ комиссариат рахьылIэнхэу. Къэбарэу къырахьылIэхэрэр зытхырэ купхэм мафэ къэс сы­хьатыр 9.00-м къыщегъэжьа­гъэу 19.00-м нэс Iоф ашIэ. Ащ нэмы­кIэу къэшъуугъоигъэ къэбархэр проектым иинтернет-сайтэу foto.pamyat-naroda.ru-м занкIэу ижъугъэхьанхэ шъулъэкIыщт.