ПсэолъэшI IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм зыщигъэгъозагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат мыл ордэунэжъым ишIын зынэсыгъэм тыгъуасэ зыщигъэгъозагъ. Ар спорт­комплексэу «Ошъутенэм» пэмычыжьэу щы­тыщт. Фигурнэ катанием ыкIи хок­ке­им за­щыфагъэсэным комплексыр те­гъэпсы­­хьэ­гъэщт. Мы спорт лъэпкъхэмкIэ зэнэ­к­ъо­къу­хэр щызэхащэщтых, джащ фэдэу шIои­гъо­ныгъэ зиIэ пстэуми зыщагъэсэн амал яIэщт.

Федеральнэ проектэу «Спорт — норма жизни» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу псэуалъэм ишIын рагъэжьагъ. Ащ сомэ 262061800-рэ халъхьащт. Мэлылъфэгъу мазэм нэс IофшIэнхэр аухынхэу ыкIи комплексыр къызэIуахынэу агъэнафэ.

АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет­рэ пшъэдэкIыжь гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Форвард» зыфи­Iорэмрэ мыл ордэунэжъ Мые­къуапэ зэрэщашIыщтым фэ­гъэ­хьыгъэ зэзэгъыныгъэм зэ­дыкIэтхагъэх.

КъатитIоу зэтетыщт псэуа­лъэм квадратнэ метрэ 3660-рэ ­илъыщт, нэбгырэ 300-м ехъу чIэфэщт, плIэу зэтеутыгъэщт. Аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ псэуалъэр сэкъатныгъэ зиIэхэ цIыфхэм афытегъэпсыхьэгъэщт, шхапIэ, нэмыкIхэри къыдыхэ­лъытагъэх.

Спорткомплексэу «Ошъутенэм» ежь имылъкукIэ ышIыгъэхэ спорт псэуалъэхэр КъумпIыл Мурат зэригъэлъэгъугъэх. ЯинагъэкIэ зэфэшъхьафхэу футбол джэгупIищ ашIыгъ. Теннис ешIапIи ашIынэу агъэ­нафэ. Гухэлъэу яIэхэмкIэ рес­публикэм и ЛIышъхьэ къыдэ­гощагъэх. КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, гъэмэфэ фут­боли, гандболи, нэмыкIхэри мы чIыпIэм къекIущтхэп. Пшахъо губгъом итэкъогъэщт, ар жьым зэрилъэсэн, цIыфхэмкIэ гумэкIыгъон ылъэкIыщт. Мыщ дэ­жьым республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Мые­къуапэ имэр дэгущыIэнхэшъ, гъэ­мэфэ спорт лъэпкъхэм къякIущт чIыпIэ къыхахыщт.

Мы мэфэ дэдэм КъумпIыл Мурат Мыекъопэ къэлэ кли­ническэ сымэджэщым псэо-лъэшI IофшIэнхэу щыкIохэрэр зэригъэлъэгъугъэх. IэзэпIэ-диаг­ностическэ корпусэу мыщ ща­шIырэм екIолIагъ. Къэралыгъом ыкIи республикэм ябюджетхэм Федеральнэ проектэу «Спорт — норма жизни» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу псэуалъэм ишIын рагъэжьагъ. Ащ сомэ 262061800-рэ халъхьащт. Мэлылъфэгъу мазэм нэс IофшIэнхэр аухынхэу ыкIи комплексыр къызэIуахынэу агъэнафэ.

АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет­рэ пшъэдэкIыжь гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Форвард» зыфи­Iорэмрэ мыл ордэунэжъ Мые­къуапэ зэрэщашIыщтым фэ­гъэ­хьыгъэ зэзэгъыныгъэм зэ­дыкIэтхагъэх.

КъатитIоу зэтетыщт псэуа­лъэм квадратнэ метрэ 3660-рэ ­илъыщт, нэбгырэ 300-м ехъу чIэфэщт, плIэу зэтеутыгъэщт. Аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ псэуалъэр сэкъатныгъэ зиIэхэ цIыфхэм афытегъэпсыхьэгъэщт, шхапIэ, нэмыкIхэри къыдыхэ­лъытагъэх.

Спорткомплексэу «Ошъутенэм» ежь имылъкукIэ ышIыгъэхэ спорт псэуалъэхэр КъумпIыл Мурат зэригъэлъэгъугъэх. ЯинагъэкIэ зэфэшъхьафхэу футбол джэгупIищ ашIыгъ. Теннис ешIапIи ашIынэу агъэ­нафэ. Гухэлъэу яIэхэмкIэ рес­публикэм и ЛIышъхьэ къыдэ­гощагъэх. КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, гъэмэфэ фут­боли, гандболи, нэмыкIхэри мы чIыпIэм къекIущтхэп. Пшахъо губгъом итэкъогъэщт, ар жьым зэрилъэсэн, цIыфхэмкIэ гумэкIыгъон ылъэкIыщт. Мыщ дэ­жьым республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Мые­къуапэ имэр дэгущыIэнхэшъ, гъэ­мэфэ спорт лъэпкъхэм къякIущт чIыпIэ къыхахыщт.

Мы мэфэ дэдэм КъумпIыл Мурат Мыекъопэ къэлэ кли­ническэ сымэджэщым псэолъэшI IофшIэнхэу щыкIохэрэр зэригъэлъэгъугъэх. IэзэпIэ-диаг­ностическэ корпусэу мыщ ща­шIырэм екIолIагъ. Къэралыгъом ыкIи республикэм ябюджетхэм