БзэджэшIагъэхэр, пчъагъэхэр…

Гъэтхапэм и 9-м къыщегъэжьагъэу и 15-м нэс АР-м бзэджэшIэгъэ 83-рэ щызэрахьагъэу хэбзэухъумэкIо къулыкъум ыгъэунэфыгъ. Ахэр: автомобилыр Iуафыгъэу 3, хъункIагъэ зэ­рахьагъэу 3, зыгорэм имылъку атыгъугъэу хъугъэ-шIэгъэ 32-рэ, экономикэ нэшанэ зиIэ бзэджэшIэгъи 7. Адыгеим щыпсэухэрэм щэгъогогъо наркотикыр къапкъырахыгъ. ЗыдэщыIэр амышIэщтыгъэ нэбгырищыр ыкIи зылъыхъущтыгъэхэ нэбгыриплIыр къагъотыжьыгъэх. БзэджэшIагъэ зезыхьагъэу зэгуцафэщтыгъэхэ нэбгырэ 36-рэ къаубытыгъ.

Ащ нэмыкIэу Адыгеим игъогухэм хъугъэ-шIэгъи 8 атехъу­хьагъэу агъэунэфыгъ, ахэм апкъ къикIэу нэбгыри 9-мэ шъобжхэр атещагъэ хъугъэ. Къэралыгъо автоинспекцием икъулыкъушIэ­хэм ешъуагъэхэу машинэр зезыфэщтыгъэ водитель 39-рэ къагъэуцугъ. ГъогурыкIоным ишапхъэхэр аукъуагъэхэу зэ­кIэмкIи нэбгырэ 2262-рэ къыхагъэщыгъ.

2019-рэ илъэсым административнэ хэбзэукъоныгъэ зэрахьагъэу протоколи 150-м ехъу зэхагъэуцуагъ, ахэм ащыщэу 115-р унагъохэм аркъ нэпцIыр зэрэщашIыщтыгъэр ары. Мы IофымкIэ нэбгыри 135-мэ административнэ пшъэдэкIыжь атыралъхьагъ. ЗэкIэмкIи спирт зыхэт продукцие тонни 2,5-рэ къаIахыгъ. Джащ фэдэу мы продукцием иIугъэкIынкIэ, ищэнкIэ шапхъэу щыIэхэр аукъуа­гъэхэу хъугъэ-шIэгъэ 30 агъэунэфыгъ.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэриты­гъэмкIэ, гъэтхапэм и 6 — 9-м хьыкумым ыкIи следствием зашIозыгъэбылъыщтыгъэхэ нэбгыри 7 къаубытыгъ. Ахэм ащыщэу нэбгыри 4-р федеральнэ розыскым щыIагъэх. Мы мафэм ехъулIэу зылъыхъухэрэм якъэбар горэм шъущыгъуазэу щытмэ, полицием макъэ ежъугъэ­Iунэу зыкъышъуфагъазэ. Ащ пае АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ идежурнэ часть ителефон номерхэу (8772) 52-57-27-мкIэ, (8772) 57-17-27-мкIэ макъэ яжъугъэIун шъулъэкIыщт.

Лажьэ ямыIэу хэкIуадэх

ЛъэсрыкIохэр зыхэкIодэгъэхэ гъогу хъугъэ-шIагъэхэм лъапсэу афэхъугъэм ылъэныкъокIэ полицием уплъэкIунхэр зэхещэх. Мыщ фэдэ хъугъэ-шIагъэ Мые­къопэ районым щагъэунэфыгъ. ВАЗ-2109-м иводителэу илъэс 42-рэ зыныбжьым игъогу тетэу кIощтыгъэ хъулъфыгъэр тыриутыгъ. Шъобжэу тещагъэхэм къа­хэкIэу илъэс 55-рэ зыныбжь лъэсрыкIом а чIыпIэм идунай щихъожьыгъ. Мыщ фэдэ хъугъэ — шIагъэ Тэхъутэмыкъое районми щагъэунэфыгъ. Пчыхьэр хэкIотагъэу хьылъэзещэ машинэм иводителэу илъэс 45-рэ зыныбжьым гу лъимытэу лъэс­рыкIор риутыгъ. Ащ идунай ыхъожьыгъ. Мы хъугъэ-шIэгъэ тхьамыкIагъо­хэм лъапсэ афэхъоу къулыкъу­шIэхэм алъытэрэр лъэсрыкIуапIэхэм гъунэгъущэу водительхэр зэрякIуалIэхэрэр ыкIи зэпырыкIыпIэхэм къыдалъытэхэрэ шапхъэхэр зэраукъохэрэр арых.

ГъэпцIэн бзэджэшIагъэхэм ахэхъо

Урысыем хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ и Министерствэ дознаниемкIэ иотделэу Тэхъутэмыкъое районым щыIэм иподразделение уголовнэ Iоф гъэпцIэнбзэджэшIагъэу зэрахьагъэхэмкIэ къыщызэIуахыгъ. Урысыем щы­нэгъончъэнымкIэ ифедеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм иIофышIэхэм уплъэ­кIун Iофтхьабзэу зэрахьагъэхэм яшIуагъэкIэ гъэпцIэн нэшанэ зиIэ бзэджэшIагъэ зэрахьагъэу къыхагъэщыгъ. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, гъэсэныгъэм иучреждениехэм ащыщ горэм Iоф щызышIэрэ бзылъфыгъэм апшъэрэ квалификационнэ категорие фагъэуцуи, ахъщэ тедзэ къыхьэу агъэунэфыгъ. МыщкIэ уголовнэ Iоф къызэIуахыгъэу уплъэкIун Iофтхьабзэхэр рагъэкIокIых.

Сомэ миллионищым нэс зы­тыгъугъэ телефон зэкъодзакIом ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофыр полицием зэхефы. Мэзаем илъэс 48-рэ зыныбжь бзылъфыгъэу Мыекъуапэ щыпсэурэм къызэретыгъуагъэ­хэмкIэ полицием икъэлэ отдел зыфигъэзагъ. КъулыкъушIэхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, 2016-рэ илъэсым бзылъфыгъэм интернет-сайтымкIэ «биологическэ добавкэкIэ» заджэхэрэ уцыр (БАД-р) къыщэфыгъ, ау ащ зэрэщыгугъыгъэу зыпари ишIуа­гъэ къекIыгъэп. А мэзэ дэдэм етIани бзылъфыгъэм имобильнэ телефонкIэ гъэпцIакIохэр къыфытеохи къыраIуагъ илъэс пчъагъэкIэ узэкIэIэбэжьмэ ыщэфыгъэгъэ БАД-р мыдэгъоу ыкIи ащ пае ахъщэ компенсацие къыратыжьыщтэу. Ащ ыуж тхьамафэм къыкIоцI ушъхьагъу зэ­фэшъхьафхэр ашIыхэзэ, банкым иячейкэ къызэIуихын ыкIи страховкэр ыгъэпсын, комиссиехэр, хэбзэIахьыр ытын фаехэу къыраIозэ, сомэ 2709800-рэ гъэпцIакIохэм афыригъэ­хьагъ.

Ахъщэ нэпцIыр къаIахыгъ

Сомэ мини 5 хъурэ ахъщэ нэпцIыр къырагъэкIокIэу полицием икъулыкъушIэхэм къыхагъэщыгъ. Сатыу комплексым иIофышIэ къызэриIуагъэмкIэ, щэфакIохэм къаIэкIэкIыгъэ ахъщэр къалъытэжьы зэхъум, купюрэ нэпцIыр къычIагъэщыгъ. Экспертхэм ар къагъэшъыпкъэ­жьыгъ. МыщкIэ уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ.

КIэлэеджакIохэм ашIогъэшIэгъоныгъ

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иэкспертнэ-криминалистическэ гупчэ зэхищэгъэ егъэджэнхэм Мые­къуапэ игурыт еджапIэу N 17-м ия 10-рэ полицейскэ класс икIэлэеджакIохэр ахэлэжьагъэх. Экскурсиер зэрищагъ гупчэм иотдел ипащэу, полицием иподполковникэу Ирина Гребневам. Къулыкъум изэхэщэн тарихъ къэбарэу пылъыр ыкIи подразделением иIофшIэн зыфэдэр кIэлэеджакIохэм къафиIотагъ. Нэужым экспертизэу ыкIи ушэтынхэу къулыкъушIэхэм ашIы­хэрэм ащигъэгъозагъэх. КIэлэцIыкIухэм гупчэм икъулыкъу­шIэхэм зэдэгущыIэгъоу адашIыгъэхэм яшIуагъэкIэ бэ гъэшIэгъонэу ыкIи кIэу зэрагъэшIа­гъэ­р.

Лагъымэр агъэ­кIодыгъ

Топыщэм ехьщыр пкъыгъор къызэрагъотыгъэм фэгъэхьыгъэ мэкъэгъэIур Мыекъопэ районым идежурнэ часть къыIэкIэхьагъ. Мы чIыпIэм псынкIэу полицейскэхэр нэсыгъэх ыкIи къадзы­хьагъ. Росгвардием и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм техникэр къэзыгъаорэ испециалистхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, ар Хэгъэгу зэошхом илъэхъан агъэфедэгъэ лагъым. А чIыпIэм ар къыщагъэуагъ.

Полицием джыри зэ шъугу къегъэкIыжьы! Къэорэ пкъыгъо горэ къэжъугъотыгъэмэ, ащ изытет зыфэдэм ыкIи теплъэу иIэм ямылъытыгъэу, шъуиза­къоу ар жъугъэкIодынэу ыуж шъуимыхь. Сакъыныгъэ къызхэжъугъафи, псынкIэ Iофэу полицием макъэ ежъугъэIу.

ХъункIакIохэм шъуафэсакъ

Общественнэ чIыпIэхэм хъун­кIэн бзэджэшIагъэхэу ащызэрахьэхэрэм ащыухъумэгъэнхэм фэшI шIэгъэн фаехэм полицием иIофышIэхэм цIыфхэр ащагъэгъуазэх.

Мыщ фэдэ шапхъэхэр зыщышъумыгъэгъупшэх:

— ахъщэу шъуIыгъыр зыфэдизыр общественнэ чIыпIэхэм къащышъумыгъэлъагъу;

— пчыхьэр хэкIотагъэу унэм шъукIожьы хъумэ цIыфхэр макIэу зыщызекIохэрэ урамым шъурымыкIомэ нахьышIу;

— унэм шъукъэсыжьы хъумэ, (анахьэу шIункIым) зышъу­плъыхь, — зыгорэ шъуауж итэу, къышъулъыплъэу гуцафэ шъушIымэ шъусакъ;

— унэ чIэхьагъум дэжь шъумышIэрэ цIыф куп зэхэт шъущыIукIэмэ шъуадэмыгущыIэу шъуаблэкI, шъуизакъоу чIэхьапIэм шъучIэмыхьажьэу шъуинэ бысымхэу чIэсхэм ащыщхэм шъуяжи, ахэм шъуаригъусэу шъучIэхьажь;

— шъумышIэрэ цIыфым лифтым шъудимытIысхь;

— зыгорэ шъуауж къихьа­гъэу шъуегуцафэмэ цIыфхэр нахьыбэу зыдэщыIэхэ чIыпIэм (тучанхэм, щэпIэ гупчэхэм) шъучIахь, псынкIэу полицием иIофышIэхэм макъэ яжъугъэIу;

— лифтым къыщышъутебэнагъэхэмэ, псынкIэу диспетчерым укъызэреджэщт кнопкэм шъутеIункI;

ШъушIэн фае:

— уIэшыгъэу бзэджашIэр къышъутебэнагъэмэ, шъупэмыуцужь (шъузыпэуцужьыкIэ бзэджашIэр нахь къэгубжын ыкIи изекIуакIэ ыгъэлъэшын ылъэкIыщт);

— бзэджашIэм итеплъэ дэгъоу зэжъугъашIэ;

— бзэджашIэр къызэрэшъутебэнагъэм епхыгъэ къэ­барыр псынкIэу полицием IэкIэжъугъэхьаным фэшI номерэу 02-м шъутеу.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр
КIарэ Фатим.