ГъэпцIакIохэм защаухъумэнхэу къяджэх

Хэбзэукъоныгъэхэр пэшIорыгъэшъэу щыгъэзыегъэнхэмкIэ республикэ межведомственнэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ. АР-м и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ ар зэрищагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх гъэ­цэкIэкIо къулыкъухэм ыкIи муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, Адыгеим ихэбзэу­хъумэкIо къулыкъухэм ялIыкIо­хэр. Телефон гъэпцIакIохэм апэшIуекIогъэнхэм, гъэсэныгъэм иучреждениехэм рэхьатныгъэр ащыухъумэгъэным зэхахьэм щатегущыIагъэх.

Сотовэ зэпхыныгъэр ыкIи ин­тернет амалхэр къызыфа­гъэфедэхэзэ гъэпцIакIохэм зэ­рахьэхэрэ бзэджэшIагъэхэр къы­зэрэчIагъэщыхэрэм ыкIи ахэм зэрапэшIуекIохэрэм игъэ­кIотыгъэу къатегущыIагъ ведомствэм уголовнэ лъыхъунымкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Эдуард Кобзарь. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, гъэпцIагъэ зыхэлъ шIыкIэу бзэ­джашIэхэм къызыфагъэфедэхэрэр зэтефыгъэх. Ахэр зэкIэ зэзыпхыхэрэр цIыфхэм егъэлыегъащэу бзэджашIэхэм цыхьэ зэрафашIырэр ары.

2015-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу мы лъэныкъомкIэ бзэ­джэшIагъэу зэрахьагъэхэм япчъагъэ хэпшIыкIэу хэхъуагъ. 2019-рэ илъэсым гъэпцIакIохэм бзэджэшIэгъэ 328-рэ щызэра­хьагъэу Адыгеим щагъэунэфыгъ. ЗэкIэмкIи республикэм щыпсэухэрэ цIыфхэм сомэ мил­лион 11 чIэнагъэ ашIыгъ. Мы илъэсыр къызихьагъэм къы­щы­ублагъэу мыщ фэдэ хъугъэ-шIэгъэ 70-м ехъу министерствэм къыхигъэщыгъ.

— Ведомствэм ипащэ иунашъокIэ полицием иоперативник­хэм ыкIи иуполномоченнэ участ­ковэхэм ямызакъоу, рес­публикэмкIэ хэгъэгу кIоцI къулыкъум иIофышIэхэр къыхэд­гъэлажьэхэзэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр цIыфхэм адызетэхьэх. БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ Iофтхьэбзэ мин 30 фэдиз цIыфхэм афызэхэтщагъ. IофшIэным шIуагъэ къытэу зэ­хэщэгъэнымкIэ зишIуагъэ къа­кIохэрэм ащыщ министерствэм ипресс-къулыкъу. ГъэпцIакIохэм зябгъэгъэделэ зэрэмыхъущтым епхыгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр ахэм ренэу зэхащэх, — къыIуагъ полковникым.

Министрэу Владимир Алай къызэриIуагъэмкIэ, IофшIэнэу агъэцакIэрэм шIуагъэ къытыным фэшI полициер изакъоу бзэджашIэхэм апэшIуекIон ылъэ­кIыщтэп. Мы IофшIэным нэмыкI хэбзэухъу­мэкIо къулыкъухэр, муниципалитетхэр ыкIи общественностыр чанэу къыхэ­лэжьэнхэ фае.

— Сотовэ зэпхыныгъэр ыкIи интернет амалхэр къызыфагъэ­федэхэзэ гъэпцIакIохэм зэра­хьэхэрэ бзэджэшIагъэхэм якъы­чIэгъэщын къинэу щыт. Арышъ, мэхьанэ ин зиIэр бзэджэшIагъэ къэмыгъэхъугъэныр, цIыфхэр ащ щыухъумэгъэнхэр ары. Ащ пае ахэр икъоу къэбарым щыбгъэгъозэнхэу, гъэпцIакIохэм за­рагъэгъэделэ зэрэмыхъущтыр агурыбгъэIонэу щыт, — къыIуагъ министрэм.

Анахьэу финанс ыкIи чIыфэтыным ифэIо-фашIэхэр цIыф­хэмкIэ Iэрыфэгъу зэрэхъугъэр бзэджашIэхэм къызыфагъэфедэ. Арышъ, мы лъэныкъомкIи Iоф­хэр гъэлъэшыгъэнхэ фаеу зэхэ­сыгъом къыщаIуагъ. Банкхэм, финанс ыкIи чIыфэ зытыхэрэ организациехэм, сотовэ зэпхыныгъэхэм яоператорхэм хэ­бзэухъумэкIо къулыкъухэм зэпхыныгъэ адыряIэу яIофшIэн зэхащэмэ ишIуагъэ къызэрэ­кIощтыр къыхагъэщыгъ.

Джащ фэдэу гъэсэныгъэм иучреждениехэм рэхьатныгъэр къащыухъумэгъэнымкIэ, кIэлэ­еджакIохэм алъэныкъокIэ зе­кIокIэ дэйхэр зэрамыхьанхэмкIэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэ­хэм, Адыгеим ирайонхэм ащызэхащэгъэхэ народнэ дружи­нэхэм яIофшIэн зэрагъэпсырэм зэхэсыгъом щытегущыIа­гъэх.

ЦIыфхэр бэу зыхэлэжьэхэрэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэнкIэ народнэ дружинэм хэтхэр полицием IэпыIэгъушIу къызэрэ­фэхъухэрэр министрэм шIукIэ афилъэгъугъ. Анахьэу мы лъэныкъомкIэ Мыекъопэ ыкIи Джэ­джэ районхэм ащызэхэщэгъэ дружинэхэм опытэу аIэкIэлъымкIэ адрэ районхэм къа­дэгощагъэх.

КIАРЭ Фатим.