Хьэлъэкъуае щыригъэблэгъагъэх

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд иотделэу Адыгэкъалэ щыIэм ипащэу Мыгу Адамэ блэкIыгъэ тхьамафэм къуаджэу Хьэ­лъэкъуае щыпсэухэрэр ригъэблэгъагъэх. Пенсиехэм ягъэнэфэн ыкIи ятын Iоф дэзышIэрэ купым ипащэу ЛIы­хьэтыкъо Разыети ащ хэлэжьагъ.

Къоджэдэсхэр нахьыбэу пенсиехэм ягъэпсын зыгъэгумэкIыщты­гъэхэр. Къуа­джэм щы­псэоу, илъэс 30-м нахь мымакIэу мэкъумэщ хъыз­мэтым щы­лэжьагъэхэм япенсиехэм къафыха­гъэхъуагъэм, пенсием зыныбжь екIолIа­гъэ­хэм фэгъэкIотэнэу яIэ­хэм, компенсациехэм къакIэ­упчIагъэх. Унагъом ыкIи кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу афэхъугъэным фэ­гъэхьыгъэу хэбзэгъэуцугъэм кIэу къыхэхьагъэхэм ыгъэгумэкIыхэрэри къахэкIыгъэх. ПстэумкIи нэбгыри 6 къе­кIолIагъ. ЗэкIэми джэуап зэхэугуфыкIыгъэ аратыгъ, зищыкIагъэм дэIэпыIагъэх.

ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу АР-м щыIэм зэхигъэуцогъэ графикым тетэу мыщ фэдэ зэIукIэгъухэр чIыпIэ къулыкъухэм зэхащэх.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу