МашIом псаоу къыхэкIыжьыгъ

Мыекъуапэ иурамэу Чкаловым ыцIэ зыхьырэм къатыбэ хъурэ унэу тетым машIом зыкъызэрэщиштагъэм фэгъэхьыгъэ къэбархэр жъугъэу интернет хъытыу зэфэшъхьафхэм къарыхьагъэх.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, я 15-рэ къатым тет фэтэрхэм ащыщ псынкIэу машIом зэлъикIугъ. Ащ исыгъэ пшъэшъэ ныбжьыкIэр гузэжъогъу хэфагъ. Ау щта-
гъэм къыхэкIыкIэ пчъэр къы­Iуихынышъ, къикIын ымылъэкIэу, Iугъом зэлъикIугъэ унэм къинагъ. Ар балконым къытехьи, IэпыIэгъу зэрищыкIагъэр, машIом зыкъызэриштагъэр, зэрэхэстыхьэрэр къыIохэзэ, куо-хьау къыIэтыгъ. ЦIыфхэми макъэр къызэхахи, псынкIэу екIугъэх. Гъунэгъухэм язекIуакIэ ишIуагъэкIэ пшъашъэр псаоу къэнагъ.

Пчыхьэшъхьапэм исабыйхэр кIыгъухэу къэкIожьыгъэ Ольга Манецкаям япсэупIэ къыгот балконыр зэрэзэпыутыгъэ гъу­чIым тео мэкъэшхо къыщыIоу зэхихыгъ. Къызеплъым, «МашIом сесты!» ыIозэ куорэ бзылъфыгъэу зыIэхэр ыкIи зынэгу пкIэгъуасэм шIуцIабзэ ышIыгъэхэр къылъэгъугъ ыкIи а псэупIэм хэт шъхьангъупчъэм иапчхэр къаохэу зэхихыгъ.

ТСЖ-м ипащи Ольгэ макъэ ригъэIугъ, хъугъэ-шIагъэр къэзы­лъэгъугъэхэри къечъэлIагъэх. Пстэуми яIорэ-яшIэрэ зэхэлъэу машIом зэрэпэуцужьыщтхэм, бзылъфыгъэр ащ къызэрэха­хыщтым егупшысагъэх. Зэныб­джэгъуищ студентхэу мэшIогъэ­кIосэ сэнэхьатым феджэхэрэ Алим Унежевыр, Илья Хвецкович ыкIи Артем Хачикян

мыщ къырихьылIагъэх. КIалэхэр псын­кIэу псэупIэм екIолIагъэх, амалэу яIэмкIэ пчъэр хаутыгъ шъхьаем, машIом лъэшыщэу зэрэзэлъиштагъэм ыкIи Iугъо-­
шхо зэритым къахэкIыкIэ узэримыхьашъущтыр къагурыIуагъ.

Адыгэхэм «Гъунэгъур — гъон­чэдж», «Къэмысыгъэу улIэщтэп» аIо. Ащ къикIырэр — цIыфыр гузэжъогъу зыхафэкIэ игупсэхэм апэу къэсырэр гъу­нэгъур ары. Джары мы мафэм зэрэхъурэр. Я 15-рэ къатым къепкIэхынэу фэягъэ пшъэшъэ ныбжьыкIэм ыпсэ игъунэгъу Ольгэ къыгъэнэн ылъэкIыгъ. Лъэшэу щтэгъэ пшъэшъэжъыем гущыIэгъу фэхъузэ, Ольгэ гыкIыгъэхэр зыпилъэщтыгъэ гъучI трубэр къызфигъэфедэзэ ибалкон ар къызэпырищыгъ. Нэужым сымэджэщым ащагъ.

Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым иврач шъхьа­Iэу Чэужъ Нателлэ къызэ­ри­Iуагъэм­кIэ, бзылъфыгъэм Iугъом иягъэ къекIыгъ, ыIэхэр лъэшкIаеу стыгъэх, ау ипсау­ныгъэкIэ щынагъо щыIэп, изытет зыпкъ ит.

МэшIошхоу къызхэкIыжьы­гъэм елъытыгъэмэ, шъобжэу хи­хыгъэр бэп, пшъэшъэ ныбжьыкIэр насыпышIо дэдэу къэ­хъугъэу рихьылIэгъэ цIыфхэм алъытагъ.
УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIоры­шIэпIэ шъхьаIэу Адыгэ Респуб­ликэм щыIэм къызэритыгъэмкIэ, гъэтхапэм и 6-м, пчыхьэм я 15-рэ къатым тет фэтэрхэм ащыщэу пшъэшъэ ныбжьыкIэр зэрысыгъэр машIом зэлъиштагъ. МэшIогъэкIуасэхэм макъэ сыхьатыр 19.53-м арагъэ­Iугъ, такъикъи 5-кIэ ахэр а чIыпIэм нэсыгъэх. Такъикъ 14-кIэ машIор агъэкIосагъ. МашIом зыкъыштэным лъапсэ фэхъу-гъэр джыри агъэунэфыгъэп, мэ­шIогъэкIосэ-техническэ уплъэ­кIунхэр мазэрэ кIощтых. ПэшIорыгъэшъэу къызэраIуагъэмкIэ, электроприборхэм ащыщ ар ыпкъ къикIын ылъэкIыщт.

Хэутыгъэ зэфэшъхьафхэр къыз­фигъэфедэхэзэ къэзыгъэ­хьазырыгъэр
Iэшъынэ Сусан.