Гъэтхапэм и 17-р — Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Маф

Адыгэ Республикэм илIыкIо къулыкъухэм ядепутатхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Къэралыгъо хабзэм иинститутхэм ащыщым — парламентаризмэм тилъэхъан мэхьанэшхо иI. ЦIыфхэм яфедэхэм якъэухъумэнкIэ, социальнэ-политикэ щыIэныгъэм иIофыгъохэм язэшIохынкIэ, общественнэ хэхъоныгъэ зэрашIыщт лъэныкъом икъыхэхынкIэ парламентым Iофышхо непэ егъэцакIэ.

Адыгэ Республикэм идепутатхэм егугъухэзэ япшъэ­рылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм ишIуагъэкIэ тиреспубликэ хэхъоныгъэ езыгъэшIыщт, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъезыгъэIэтыщт экономикэ, социальнэ зэхъокIы­ныгъэхэм атегъэпсыхьэгъэ законодательнэ актхэу аштэхэрэм шIуагъэу къатырэм хэхъо. ХэдзакIохэм яеплъыкIэхэр къыдалъытэхэзэ, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм, муниципальнэ образованиехэм янароднэ депутатхэм ясоветхэм ядепутатхэм республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ анахь къекIурэ амалхэр къагъотын алъэкIы.

Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ тапэкIи хэхъоныгъэ зэришIыщтым, къэралыгъо хабзэм икъутэмэ пстэури зэгурыIохэзэ зэдэлажьэхэмэ мурадышIоу яIэхэр къазэрадэхъущтым тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, хэбзэгъэуцунымкIэ гъэхъэгъэшхохэр шъушIынэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ апае гухэлъышIоу шъуиIэхэр къыжъудэхъунэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный