Зы гупшыс зэфэзыщагъэхэр

Гъэтхапэм и 6-м ятIонэрэу адыгабзэмкIэ Адыгеим диктант щатхыгъ. Хэкужъым имызакъоу, а мафэм IэкIыбым щыпсэухэрэ тилъэпкъэгъухэри ащ фэдэ Iоф­шIэным хэлэжьагъэх. Джащ фэдэу диктантыр ащыкIуагъ Дюзджэ, Анкара, Стамбул, Къэйсарэ, Измир ыкIи Германием ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм.

ГъэрекIо Адыгэ къэралыгъо университетыр икIэщакIоу диктантыр зызэхащэрэ нэуж Дунэе Адыгэ Хасэм а Iофтхьабзэм зыригъэушъомбгъунэу рихъухьагъ.
Мыгъэ Дунэе Адыгэ Хасэр икIэщакIоу зэкIэ адыгэхэу IэкIыбым щыпсэухэрэм диктантыр зэдатхыгъ. IэкIыбым щыIэ адыгэхэми КIэрэщэ Тембот ироманэу «Шапсыгъэ пшъашъ» зыфиIорэм къы­хэхыгъэ пычыгъу атхыгъэр.

Тхыгъэу IэкIыбым къикIыгъэм къызэрэщиIорэмкIэ, Тыркуемрэ Германиемрэ ащыщ нэбгырэ 200-мэ диктантыр атхыгъ. Ахэр кIэлэеджакIох, студентых, врачых, инженерых. Ау зы гупшыс пстэури зэфэзыщагъэр — ныдэлъфыбзэм шIулъэгъоу ыкIи шъхьэ­кIафэу фыряIэр ары.