Апэрэу зэхащагъ

АдыгабзэмкIэ ыкIи адыгэ литературэмкIэ езыгъаджэхэрэ кIэлэегъаджэхэр ыкIи кIэлэпIухэр зыхэлэжьэгъэхэ республикэ зэнэкъокъоу Адыгеим щыкIуагъэм икIэуххэр мы мафэхэм зэфахьысыжьых. Зэнэкъокъур анахь видеоурок дэгъум изэхэгъэуцон фэгъэхьыгъагъ. Iофтхьабзэр зэхищагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ и Министерствэ. Гъэцэ­кIакIоу иIагъэр гуманитар шIэныгъэхэм апылъ республикэ институтым щызэхащэгъэ Проектнэ офисыр ары.

Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъу­гъэу, институтым бзэшIэныгъэм­кIэ иотдел ипащэу Анцокъо Сурэт къызэриIуагъэмкIэ, адыгабзэмкIэ зэрэрагъаджэхэрэр нахь дэгъоу зэхэщэгъэным, егъэджэным шIыкIэ-амалыкIэхэр щыгъэфедэгъэнхэмкIэ Iофтхьабзэм ишIуагъэ къэкIоным щэгугъых.

Зэнэкъокъум къыхэлэжьэнхэ фитыгъэх Адыгеим имыза­къоу, Краснодар краим ит еджа­пIэхэу адыгабзэмкIэ зыщырагъаджэхэрэм е факультатив фэдэу зыщызэрагъашIэхэрэм якIэлэегъаджэхэр.

Видеоурокыр ежь кIэлэегъа­джэм Iоф зыщишIэрэ еджапIэм е кIэлэпIоу адыгабзэ сабыйхэм языгъашIэрэм иIофшIапIэ щызэхищагъэу, ащ щытырихыгъэу гъэпсыгъэн фае. Арышъ, зэ­нэкъо­къур заочнэу зэхэщагъэу щытыгъ.

Видеоурокхэм анахь дэгъу­хэр къыхахыхэ хъумэ, къыдалъытэщтхэм ащыщых урокыр зыфэгъэхьыгъэр непэрэ мафэм диштэу щытмэ, ащ Iофыгъоу къыщыIэтыгъэхэр зыфэдэхэр, кIэлэегъаджэм егъэджэнымкIэ шIыкIэ-амалыкIэхэу ыгъэфедэ­хэрэр, кIэлэегъаджэмрэ кIэлэ­еджакIохэмрэ зэрэзэгурыIохэрэр ыкIи нэмыкIхэр.

ЗэкIэмкIи зэнэкъокъум кIэлэегъэджэ ыкIи кIэлэпIу 32-рэ къыхэлэжьагъ. Ахэм явидео­урокхэм мы мафэхэм жюрим хэтхэр яплъых. Ахэм анахь дэгъоу алъытэу къыхахыхэрэ IофшIагъэхэм яавторхэм афэгушIощтых, шIухьафтынхэр афашIыщтых, дипломхэр ара­тыщтых.

Зэнэкъокъум изэхэщакIохэм къызэраIорэмкIэ, къаIэкIэхьэгъэ видеоурокхэм къахэпхынэу бэ ахэтыр.

Сихъу Гощнагъу.