Лъытэныгъэ уиIэныр егъэшIэрэ былым

Ащ фэдэ мыкIодыжьын былым къылэжьыгъ непэ зигугъу къэсшIы сшIоигъо лIым. Ар Адыгэкъалэ щыпсэурэ, ащ хэхъоныгъэ ышIы­ным зиIахьышIу хэлъ Мыгу Тембот.

Тембот IэрышIыхыр ашIын зэхъум агъэкощыгъэ адыгэ къуаджэу Ленинэхьаблэ 1953-рэ илъэсым къыщыхъугъ, 1970-рэ илъэсым Джэджэхьэблэ гурыт еджапIэр къыухыгъ, ыныбжь зекъум, илэгъубэм афэдэу дзэ къулыкъум ащагъ. Ар погра­ничникыдзэхэм ахэфэгъагъ ыкIи заставэм истаршинау къулыкъур ыхьыгъ.

ШIэныгъэм мэхьанэу иIэр къыгурыIозэ, Тембот Московскэ лесотехническэ институтым чIэхьагъ, къыухыгъ ыкIи специалист ныбжьыкIэм иIоф­шIэн гъогу мебелышI фирмэу «Зэкъошныгъэм» щыригъэжьагъ, мастерэу, инженер-конструкторэу ащ щылэжьагъ.

Тембот ищыIэныгъэ гъогу урыплъэмэ, ианахь лъэбэкъу шъхьаIэхэр Адыгэкъалэ зэрэщишIыгъэхэр нафэ мэхъу. 1985-рэ илъэсым Адыгэкъалэ тех­ническэ инвентаризациемкIэ ибюро ипащэу ригъажьи, IэнэтIэ зэфэшъхьафхэр ыгъэцэкIагъэх: къэлэ исполкомым итхьаматэ игуадзэу, Адыгэкъалэ иадми­нистрацие ипащэ игуадзэу, нэужым ащ иапэрэ гуадзэу Iоф ышIагъ. Пшъэрылъ цIыкIухэп фагъэуцущтыгъэхэр, Iофыгъо макIэп зыфэгъэзэгъагъэр, ау ахэр сыдигъуи щытхъу хэлъэу ыгъэцэкIагъэх, ахэм адакIоу ишIэныгъэхэм ахигъэхъоныри лъигъэкIотагъ — 1994-рэ илъэсым Пшызэ къэралыгъо уни­верситетыр къыухыжьи, юрист сэнэхьатыр зэригъэгъотыгъ. 1997-рэ илъэсым иIоныгъо мазэ къыщыублагъэу бзэджэшIэным пэуцужьыгъэнымкIэ Адыгэ рес­публикэ фондым ичIыпIэ къутамэу Теучежскэ (Адыгэкъалэ) дэтым ипэщагъ, нэужым (1999-м) амыгъэкощырэ мылъкур регистрацие шIыгъэнымкIэ юс­тицием и Адыгэ республикэ учреждение АдыгэкъалэкIэ ыкIи Теуцожь районымкIэ икъутамэ ипащэу агъэнафи 2002-рэ илъэ­сым имэкъуогъу мазэ нэс Iоф ышIагъ. А илъэсым къыщыу­благъэу Тембот Адыгэкъалэ иадминистрацие ипащэ игуа­дзэу, ащ иапэрэ гуадзэу, ищытхъу цIыфхэм аIоу 2008-м нэс лэжьагъэ. Ащ ыуж ар ветеринарнэ ыкIи фитосанитарнэ лъы­плъэнымкIэ Адыгэ межрайон отделым икъэралыгъо инспекторэу щытыгъ. Аужырэ IофшIэпIэ чIыпIэу иIагъэр Адыгэ­къэлэ администрацием мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ и ГъэIорышIапI ары. Ащ ипащэ игуадзэу пенсием окIофэ, 2014-рэ илъэсым нэс, Iоф ышIагъ.

Мыгу зэшъхьэгъусэхэу Темботрэ Розэрэ унэгъо дахэ зэ­да­шIагъ, къуитIу зэдапIугъ, апшъэрэ гъэсэныгъэ арагъэ­гъо­тыгъ. Тимур Краснодар щэлажьэ, ООО-у «Югстройтехноресурсым» иинженер шъхьаI. Артур ООО-у «Логистический центр Адыгея 1» зыфаIорэм иэлектрик шъхьаI. Нэнэжъ-тэтэжъхэр якъорэлъфхэм пIуныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэным пылъых.

Къэлэ исполкомым ипащэ игуадзэу Тембот загъэнафэм, пэщэ IофшIэным хэшIыкI фыриIэу, IэпэIэсэныгъэ гъэнэфагъэ IэкIэлъ хъугъэу щытыгъ. Апэрэ мафэхэм къащегъэжьагъэу ипшъэрылъхэр чанэу зэшIуихыхэу ыублагъ, цIыфэу ри­хьылIэнэу хъугъэхэм шIукIэ игугъу ашIыщтыгъ. Производствэм епхыгъэ Iофыгъохэм язэ­шIохынкIэ Тембот пытагъэ сыдигъуи къызхигъафэщтыгъ, шIошъхъуныгъэ зыфыриIэмкIэ исполкомым хэтхэм изакъоу апэуцуни ылъэкIыщтыгъ.

Адыгэ Республикэм ина­хьыжъхэм я Совет пшъэрылъ къысфишIыгъэу КIэрэщэ Тембот июбилей ехъулIэу республикэ гъэзетым пае тхыгъэ згъэхьазырынэу щытыгъ. Джащыгъум нафэ къысфэхъугъ тхэкIо цIэ­рыIом лъытэныгъэу фашIырэм ишыхьатэу шъэожъыеу унагъо­хэм къарыхъохэрэм ащ ыцIэ е игеройхэм ацIэхэр афаусэу зэрэщытыгъэр. Сэри сегупшысагъ: тэ ти Темботи ыцIэ тха­кIом епхыгъэн шъуIуа?

КъызэрэчIэкIыгъэмкIэ, Мыгу Рэмэзанэрэ Гощнагъорэ яунагъо шъэожъые къызехъом, яIахьыл благъэу гушIуакIо къафэкIогъагъэм зэшъхьэгъусэхэм игъо афилъэгъугъагъ КIэрэщэ Тембот цIыфхэм лъытэныгъэу фашIырэм епхыгъэу ащ ыцIэ сабыим фаусынэу. Арэущтэуи хъугъэ.

Тембот сэ зысшIэрэр бэшIагъэ, производственнэ ыкIи общественнэ IофшIэнхэм зэпэ­бла­гъэ ташIыгъ. Сырэгушхо ныб­джэгъу зэфыщытыкIэу тазы-­
фагу илъым ыкIи иунагъуи, ежь ышъхьэкIи сафэлъаIо псауныгъэ пытэ яIэу, ялъфыгъэхэм яхъяр алъэгъоу, шIоу щыIэр къадэхъоу бэрэ зэдэпсэунхэу.

Мы лъэхъаным Тембот пенсием щыIэми, цIыфхэм ишIуагъэ аригъэкIыныр зишэныр зы­пари ымышIэу щысэп. Ар Адыгэкъалэ иобщественнэ Совет ипащ.
Адыгэкъалэ хэхъоныгъэ ышIыным, ар нахь гуIэтыпIэ хъуным зиIахьышIу хэзылъхьагъэхэм Тембот ащыщ. Джыри цIыфхэм афэлэжьэн амал бэрэ ыгъотынэу сыфэлъаIо.

КIэныбэ Шыхьам.
Адыгэ Республикэм ина­хьыжъхэм я Совет хэт, Адыгэкъалэ ицIыф гъэ­шIуагъ.