Шъусакъ!

ФГБУ-у «Темыр-Кавказ УГМС-м къызэритыгъэмкIэ, гъэтхапэм и 10-м иятIонэрэ кIэлъэныкъо къыщегъэжьагъэу гъэтхапэм и 12-м нэс машIом Адыгэ Республикэм игупчэрэ икъыблэ лъэныкъорэ закъыщиштэнымкIэ щынэгъошхо щыIэщт.

МашIом ыпкъ къикIырэ тхьамыкIагъохэр мэзхэм, хыкъу­мэхэм (къамыл зэхэкIыхьагъэхэм) къащыхъун, машIом экономикэм ипсэуалъэхэм, псэупIэхэм закъыщиштэн ылъэ­кIыщт.