Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 48-рэ зэхэсыгъо 2020-рэ илъэсым гъэтхапэм и 13-м щыIэщт.


Урысые Федерацием и Законэу Урысые Федерацием и Конституцие гъэтэрэзыжьынхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэу «Хэбзэ къулыкъухэр зэрэзэхащэрэмрэ Iоф зэрашIэрэмрэ япхыгъэ Iофыгъо заулэ зэшIохыгъэ­ным ехьылIагъ» зыфиIорэм зэхэсыгъом щыхэплъэщтых.

Жуковскэм иурам тет унэу N 22-м хэт Залышхоу зэхэсыгъохэр зыщызэхащэрэм сыхьатыр 10.00-м ащ иIофшIэн щыригъэжьэщт.
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный