КъумпIыл Мурат зэхэсыгъор зэрищагъ

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет ипланернэ зэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэм республикэмрэ муниципалитетхэмрэ яхэбзэ къулыкъухэм апашъхьэ ит пшъэрылъхэм щатегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр зэхэсыгъом хэлэжьагъ.

Iофтхьабзэм ипэублэ респуб­ликэм и ЛIышъхьэ Адыгеим и Правительствэ кадрэхэмкIэ зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм къатегущыIагъ. ГущыIэм пае, Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу щытыгъэ Къуанэ Анзаур Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и УказкIэ Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ IэнатIэ Iухьагъ. Республикэм экономикэмкIэ иминистрэ игуа­дзэу щытыгъэ Геннадий Митрофановыр Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ хъугъэ.

Республикэм и ЛIышъхьэ министрэу агъэнэфагъэхэм опытышхо зэряIэр, Адыгеим иэкономикэрэ имэкъу-мэщырэ тапэкIэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным бюджетыр зэрагъэ­цакIэрэм фэгъэхьыгъэу зэхэсыгъом доклад къыщишIыгъ. Илъэ­сым пыкIыгъэ мэзитIум респуб­ликэ бюджетым хахъоу сомэ миллиардрэ миллион 275-рэ къызэрихьагъэр ащ къыIуагъ.

Джащ фэдэу лъэпкъ проектхэр Адыгеим зэрэщыпхыращыхэрэми зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Лъэпкъ проектхэмкIэ контрактациеу къыхагъэкIыгъэр зэрэхъу­рэр процент 62-рэ.

Адыгэ Республикэм ивице-премьерэу Наталья Широковар социальнэ лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет къытегущыIагъ. Бюджетым епхыгъэу Iоф зы­шIэхэрэм ялэжьапкIэ Урысыем и Президент ижъоныгъокIэ указ щыгъэнэфагъэм диштэныр рес­публикэм икъалэхэмрэ ирайонхэмрэ япащэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе Iофыгъо шъхьаIэхэм зэу зэращыщыр зэ­хэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ.

Социальнэ Iофтхьабзэхэр зезыхьэрэ мыкоммерческэ организациехэм зэдэлэжьэныгъэу адыряIэми шъхьафэу игугъу къашIыгъ. Мыгъэ ахэм фэдитIукIэ нахьыбэу грант IэпыIэгъу арагъэгъотыщт, пстэумкIи сомэ миллиони 10 ар хъущт. Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщы­гъэмкIэ, цIыфхэм социальнэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу афагъэцэкIэнхэм пае ведомствэхэр нахь чанэу общественникхэм адэлэжьэнхэ фае.

Адыгэ Республикэм ивице- премьерэу Сапый Вячеслав идоклад инфраструктурэм изегъэушъомбгъун епхыгъэ Iофыгъо­хэр къыщиIэтыгъэх. Къалэм щыIэкIэ-псэукIэ Iэрыфэгъу иIэным, чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным атегъэпсыхьэгъэ программэхэмкIэ гъогу картэхэм ягъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэм анаIэ ащ тыраригъэдзагъ.

Лъэпкъ проектхэр экономикэм зэрэщагъэцакIэрэми зэхэсыгъом анаIэ щытырагъэтыгъ. Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы лъэныкъомкIэ бизнесменхэм зэдэлэжьэныгъэу адыряIэр гъэлъэшыгъэн фае.

«Лъэпкъ проектхэр экономикэм щыпхырыщыгъэнхэм пае пшъэрылъхэм язэшIохын бизнесменхэри нахь чанэу къыхэгъэлэжьэгъэнхэ фае. Не­пэкIэ муниципалитетхэм мы Iофыр дэгъоу ащызэпыфэрэп. Предпринимательхэм нахь шъхьэихыгъэу адэгущыIэгъэн фае. Бизнесым зегъэушъомбгъугъэнымкIэ ищыкIэгъэ амал­хэр зетэхьэх, къэралыгъо IэпыIэгъу язытырэ программэхэр тэгъэцакIэх. Ау предпринимательхэр ары произ­водствакIэхэр къызэIузыхыхэрэр, чIыпIакIэхэр зэхэзыщэхэрэр, лъэпкъ проект­хэмкIэ ахэр ары анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр нэмыкI Iофыгъохэми ахэплъа­гъэх. ГущыIэм пае, Адыгеим и ЛIышъхьэ псэупIэ Iудзыгъэхэм медицинэ IэпыIэгъу дэгъу ащя­гъэ­гъотыгъэным мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ. Фельдшер-мамыку пунктыкIэхэр гъэ­псыгъэнхэ, икъоу Iэзэгъу уцхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэ, цIыфхэр диспансеризацие икъоу шIыгъэн­хэ зэрэфаем зэхэсыгъом игугъу щашIыгъ.

Джащ фэдэу зэхэсыгъом машIом цIыфхэмрэ псэупIэхэмрэ щыухъумэгъэнхэм; Адыгеим икъалэхэмрэ ирайонхэмрэ цифрэ экономикэр ащыгъэфедэгъэным; гъогу напцэхэм фэIо-фэшIэ зэфэшъхьафхэр ащыгъэцэкIэгъэн­хэм, псэупIэхэр гъэкъэбзэгъэнхэм, коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм яIущын япхыгъэ Iофыгъохэми анэсыгъэх. ЗытегущыIэгъэ IофыгъохэмкIэ министерствэхэмрэ муниципалитетхэмрэ япащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэ­хэр афашIыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу