Конституциер заштагъэр илъэс 25-рэ хъугъэ

Адыгэ Республикэм и Конституцие загъэпсыгъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьа­гъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгеим иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан, АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, АР-м и Конституционнэ хьыкум итхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр, нэмыкIхэри.

КъумпIыл Мурат пэублэм Адыгеим итарихъкIэ мэхьанэшхо зиIэ Конституциер заштагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъу­рэмкIэ къэзэрэугъоигъэхэм къафэгу­шIуагъ. 1995-рэ илъэсым гъэтхапэм и 10-м Закон ШъхьаIэр республикэм иIэ хъугъэ.

— Къэралыгъо хабзэм ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным яинститутхэр Конституцием ыгъэпытагъэх, рес­пуб­ликэм политическэ ыкIи экономи­ческэ зыпкъитыныгъэ рилъхьагъ. Урысыем исубъект зэрэхъугъэм илъэ­ныкъо шъхьаIэхэр ащ къыды­хэлъытагъэ­хэ хъугъэ. Демократиер гъэпсыгъэным, граждан обществэм хэхъоныгъэ­хэр ышIынхэмкIэ амалышIухэр IэкIэлъ хъунхэм, шъолъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэм цIыфхэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэм Кон­ституциер фэIорышIагъ, — къы­Iуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Конституцием ишапхъэхэр ыкIи илъэ­ныкъо шъхьаIэхэр яIэубытыпIэу илъэс къэс республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, пшъэрылъ шъхьаIэм — Адыгеир ыпэкIэ лъыкIотэным анахьэу анаIэ зэрэтетыр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

— Экономикэр гъэпытэгъэным ыкIи социальнэ лъэныкъом хэхъоныгъэ ышIыным афытегъэпсыхьэгъэ пшъэ­рылъхэр зэрифэшъуашэу зэшIотэхых, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым къэралыгъо IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным, цIыф-хэм тишIуагъэ ядгъэкIыным тыпылъ.

Джащ фэдэу лъэпкъ культурэр къэухъумэгъэныр, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу тафэхъуныр тинэплъэгъу идгъэкIыхэрэп. Конституцием илъэныкъо пстэури пытагъэ хэлъэу зэрэдгъэцакIэрэм ишIуа­гъэкIэ илъэс пчъагъэ хъугъэу республикэм лъэпкъ зэгурыIоныгъэ ыкIи общественнэ-политическэ зыпкъ­итыныгъэ илъ. УФ-м и Прези­дентэу Владимир Путиным игукъэкIкIэ къэралыгъом и Конституцие гъэтэрызыжьынхэр фашIынхэу ары. А лъэныкъоми мэхьанэшхо еттын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и Конституцие зэрэзэхагъэуцуагъэм ыкIи зэраштагъэм къытегущыIагъ ЛIыхьэтыкъо Аскэр. МэфэкIымкIэ республикэм щыпсэухэрэм къафэгушIуагъэх Владимир Нарожнэмрэ Адыгеим и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэтрэ.

Республикэм и Закон ШъхьаIэ Iоф зэрадашIагъэм епхыгъэ гукъэкIыжьхэмкIэ къэзэрэугъоигъэхэм къадэгощагъэх ТхьакIущынэ Аслъан, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым ипащэу, 1992 — 1996-рэ илъэсхэм Адыгеим и Парламент и Тхьамэтагъэу ЛIы­Iужъу Адам, Конституционнэ хьыкумым хэтыгъэу, депутатэу щытыгъэ Александр Дорофе­евыр.

Адыгеим и Конституцие Iоф дэзышIэгъэ Комиссием хэты­гъэхэр республикэ ыкIи ведомственнэ тын лъапIэхэмкIэ къыхагъэщыгъэх. АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Щытхъу тамыгъэу «Закон. Пшъэрылъ. ЦIыфыгъ» зыфиIорэр фагъэ­шъошагъ ПАО-У «МинБанк» зыфиIорэм иоперационнэ офис игъэIорышIакIоу Цэй Аслъанбый. Джащ фэдэу Адыгеим и Конституционнэ хьыкум и Щытхъу тхылъ афагъэшъошагъ ЛIыIужъу Адамрэ Александр Дорофе­евымрэ. Рэзэныгъэ тхылъхэр къалэжьыгъэх Людмила Скабала, Ацумыжъ Казбек ыкIи Хьанэхъу Руслъан.

Гъонэжьыкъо
Сэтэнай.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.