ГъэцэкIэжьынхэм ауж

Теуцожь районымкIэ къуаджэу Очэпщые дэт культурэм и Унэ гъэцэкIэжьынышхохэр зырашIылIэхэ нэуж мэфэкI шIыкIэм тетэу гъэтхапэм и 4-м къызэIуахыжьыгъ.

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» къыдыхэлъытагъэу ащ пэ­Iухьащт сомэ миллион 25,6-рэ къатIупщыгъ.

А мылъкумкIэ унашъхьэр, шъхьангъупчъэхэр, пчъэхэр ыкIи джэхашъохэр зэблахъугъэх, ыкIоцI ищыкIэгъэ IофшIэнхэр агъэцэкIагъэх, мэшIо мэкъэ­гъэIум, видеолъыплъэным ясистемэхэр хагъэуцуагъэх, электролиниер агъэкIэжьыгъ, газыр ращагъ, сценэр икIэрыкIэу агъэпсыжьыгъ, чIэхьапIэхэр «Iэрыфэгъу щыIакIэм» диштэу ашIыгъэх, щагур агъэкIэрэкIагъ.

Культурэм и Унэ 1979-рэ илъэсым совхозэу «Псэкъупсэ» имылъкукIэ ашIыгъагъ. Джащ къыщегъэжьагъэу гъэцэкIэжьынхэр рашIылIагъэхэп.

Непэ культурэм и Унэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ клуб 13 щызэхэщагъ, ахэм нэбгыри 155-рэ ахэт. КъэшъокIо купэу «ХьакIулащ» зыфиIорэм щыт­хъуцIэу «образцовэр», театральнэ купэу «ХьакIулащэм» «народнэр» ахьы. Ащ итвор­ческэ купхэр республикэ ыкIи район Iофтхьабзэхэм ахэлажьэх.