Тибзылъфыгъэ лъапIэхэр!

Гъэтхэ мэфэкI шIагъом — бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Бзылъфыгъэхэр ары щыIэныгъэм шIоу хэлъыр зэкIэ: шIулъэгъур, гукIэ­гъур, дэхагъэр къызы­пкъырыкIыхэрэр.

Сыд фэдэрэ лъэхъани бзылъфыгъэхэр джэныкъо машIом иухъумакIох, кIэлэцIыкIухэм япIункIэ, шэнышIухэм ахэр арыгъо­зэнхэмкIэ, шъыпкъэны-
гъэ ахэлъынымкIэ мышъхьахыхэу адэлажьэх.

А пстэуми ягъусэу бзылъфыгъэхэр тиреспуб­ликэ ыкIи ти Хэгъэгушхо зэрэпсаоу нахь зэтегъэ­псы­хьагъэ хъунхэм яшъып­къэу фэлажьэх.

Непэ, ТекIоныгъэшхом ия 75-рэ илъэс зызщы­фэдгъэхьазырырэм, ти­бзы­лъфыгъэ нахьыжъхэу зэо илъэсхэм къиныбэ зэпызычыгъэхэм, пытагъэ къыз­хэзыгъэфагъэхэм, нэмыц-фашист техакIохэр зэхэкъутэгъэнхэм зи­Iахьышхо хэзышIыхьа­гъэхэм, зэоуж илъэсхэм экономикэр зыпкъ игъэуцожьыгъэным чанэу хэлэжьагъэхэм зафэдгъазэ тшIоигъу.

Тибзылъфыгъэ лъапIэ­хэр, псауныгъэ пытэ шъуи­Iэнэу, шъуиунагъохэм ре­нэу гушIуагъо арылъы­нэу, шъуигупсэхэмрэ къы­шъупэблэгъэ цIыфхэмрэ ягуфэбэныгъэ шъущымыкIэу шъуигъашIэ шъу­хьы­нэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный