ЫшIэрэм ыгукIэ фэщагъ

ЛIымэфэ Суандэ Блащэпсынэ къыщы­хъугъ. Еджэныр зэрикIасэм дакIоу музыкэм фэщагъэу ар къэтэджыгъ. Гурыт еджапIэм ыуж АР-м искусствэхэмкIэ колледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэкIэ щытым чIэхьагъ. Гъэхъагъэхэр иIэхэу колледжыр къыухыгъэми, апшъэрэ гъэсэныгъэ щызэ­ри­гъэгъотынэу рихъухьи, Адыгэ къэралыгъо университетым естествознаниемкIэ фа­культетым чIэхьажьыгъ.


— Гурыт еджапIэм сыщеджэ зэхъум лъэ­ныкъуитIум язэу зызыфэзгъэзэщтыр къыс­фыхэхыщтыгъэп, — еIо тигущыIэгъу. — ИскусствэхэмкIэ колледжыр къызысэу­хым, сиеджэн пысыдзэжьынэу нэмыкI къалэ сы­кIонэу щытыгъ, ау сфэгъэхъугъэпти, ыпэкIэ сызыфэегъэ естествознаниемкIэ фа­культетым сычIэхьагъ.

Апшъэрэ еджапIэм иапэрэ курс къыщегъэжьагъэу мы пшъэшъэжъыем сэнау­щыгъэу хэлъыр къыгъэлъэгъуагъ. 2016-рэ илъэ­сым Урысые зэнэкъокъоу «Студенческий лидер» зыфиIорэм ишъолъыр уцугъо апэу хэлэ­жьагъ, ащ ыуж апшъэрэ еджапIэм иобщественнэ щыIакIэ хэщагъэ хъугъэ. Пшъа­шъэр зэ­нэкъокъухэм, фестивальхэм, научнэ кон­ференциехэм чанэу ахэлажьэщтыгъэ.

— Джыдэдэм Адыгэ къэралыгъо университетым истудентхэм япрофсоюз организа­цие итхьаматэ сыригуадз. Урысыем, рес­публикэм ащызэхащэхэрэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэщтхэ ныбжьыкIэхэу общественнэ Iофыр зикIасэхэу, сэнаущыгъэ зыхэлъхэр къэтэгъотых, ахэм IэпыIэгъу тафэхъу, — къеIуатэ Суандэ. — ЗгъэцэкIэрэ Iофыр лъэшэу сыгу рехьы. Фестивальхэу, зэнэкъо­къухэу тызхэлажьэхэрэм яшIуагъэкIэ зэрэ урысыеу пIоми хъунэу ныбджэгъухэр, нэ­Iуа­сэхэр ащытиIэх. ШIэныгъэу тIэкIэлъхэм ахэхъо, тидунэееплъыкIи зэхъокIы.

Суандэ бзылъфыгъэхэм я Мафэ егъэмэфэкIы, ипшъэшъэгъухэм афэгушIо, ныбжьыкIэхэм шIухьафтын цIыкIухэр зэратыжьых. Ау гъэтхапэм и 8-р ныхэм афэгъэхьыгъэу елъытэ. Хабзэ фэхъугъэу илъэс къэс мы мафэм Суандэ янэ икIэсэ къэгъагъэу мимозэр фехьы, мы дунаим нахь лъапIэ цIыф зэримыIэр янэ реIо.