Республикэр зэрыгушхорэ IофышIэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэ тын лъа­пIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэ­халъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ аритыжьыгъэх. Адыгеим иэко­но­микэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышIу хэзышIыхьагъэхэм яIоф­шIагъэ осэшIу фишIыгъ, мыхэм афэдэ цIыфхэр республикэм зэриIэхэм урыгушхонэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ.

Тын лъапIэхэр зыфагъэшъошэгъэхэ агропромышленнэ комплексым, социальнэ ухъумэным ыкIи спортым яIофышIэхэм, псэо­­лъэшIхэм, врачхэм ыкIи кIэлэ­егъаджэхэм, юристхэм респуб­ликэм ипащэ афэгушIуагъ. Мыхэр зэкIэ зэзыпхырэр зы — гу­хэлъэу, сэнаущыгъэу ахэлъыр щыIэныгъэм щыпхыращын, цIыф­хэм ыкIи къэралыгъом шIуагъэ къафахьын алъэкIыгъ.

— Лъэныкъо зэфэшъхьафхэм Iоф ащышъошIэ, ау шъуисэнэхьат шъузэрэфэшъыпкъэм, пшъэ­рылъэу зыфэжъугъэуцужьхэрэр зэшIохыгъэнхэм шъузэрэпылъым пстэуми шъузэрепхы. Щытхъу хэлъэу IофшIэныр зэрэбгъэцэкIэн плъэкIыщтымкIэ къэзэрэугъоигъэ нэбгырэ пэпчъ щысэ къегъэ­лъагъо. Ныбджэгъу лъапIэхэр! ШIуагъэ къытызэ шъуиIофшIэн зэрэжъугъэцакIэрэм фэшI инэу сышъуфэраз. Тын лъапIэхэу къы­шъуфагъэшъошагъэхэмкIэ зэкIэми сышъуфэгушIо, псауныгъэ пытэ шъуиIэу, гъэхъагъэхэр шъушIыхэзэ ыпэкIэ шъулъыкIо­тэнэу шъуфэсэIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

УФ-м и Президент иуна­шъокIэ щытхъуцIэу «Урысыем иапшъэрэ еджапIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ Адыгэ къэралыгъо университетым икафедрэ ипрофессорэу Елена Малышевам. Адыгэ республикэ клиническэ онкологическэ диспансерым иотделение ипащэу Любовь Нефедовар Урысыем изаслуженнэ врач хъугъэ. «УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къылэжьыгъ Адыгэ респуб­ликэ клиническэ инфекционнэ сымэджэщым илабораторие ипа­щэу Хьэнапэ Светланэ. Бэр­зэдж ФатIимэтрэ Набэкъо Фа­тIимэтрэ щытхъуцIэу «Урысыем цIыфхэр социальнэу ухъумэ­гъэн­хэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къафагъэшъошагъ. УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Щытхъу тхылъ къыфагъэшъошагъ ЖакIэмыкъо Вячеслав зипэщэ къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим».

АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ республикэм итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр къыратыгъ пенсием щыIэ Бэгъэдыр Рэмэзанэ. Адыгеим инароднэ врач хъугъэ Адыгэ республикэ кIэлэ­цIыкIу клиническэ сымэджэщым иврач-анестезиологэу Татьяна Шишкинар. Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым имедсестрау Любовь Клыковар Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иза­служеннэ IофышIэ хъугъэ.

Пенсием щыIэ Хъымыщ Казбек щытхъуцэIу «АР-м иапшъэрэ еджапIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ. КIэлэегъаджэхэу Отэщыкъо Светланэрэ Лариса Ручкинамрэ республикэм народнэ гъэсэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышIэ хъугъэх.

Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ къыхагъэщыгъэх ыкIи щытхъуцIэхэр афагъэшъошагъэх Анна Ирхинам, Андырхъое Рэмэзанэ, Евгений Дрожевскэм, Кобл Аюбэ, Кобэщыч Муратэ, Мыр­зэкъулэ Рэмэзанэ, Татьяна Не­початовам, ХъутIыжъ Рус­лъанэ, Эльдэрэ Къадыр.

Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIы­шъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх Илона Кравцовам, Дмитрий Тучиным, Тухъ­тэрэ Батмызэ, АР-м ибзылъфыгъэхэм я Союз хэтхэ БжьашIо Фатимэ, Любовь Мелиховам, Анна Крюковам, Абрэдж Нэф­сэт, Сэхътарыекъо Мирэ, Елена Садовниковам, КIуае Лидие.

МэфэкI шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэу, тын лъапIэхэмкIэ къыхагъэщыгъэхэм ащыщхэр зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. ЯIофшIагъэ осэшIу фэзышIыгъэ АР-м и ЛIышъхьэ рэзэныгъэ гущыIэхэр пагъохыгъэх, тапэкIи амалэу, кIуачIэу яIэр рахьылIэзэ Адыгеим зэрэ­фэлэжьэщтхэр къаIуагъ. Экономикэм хэхъоныгъэ ышIыныр, республикэм ищыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуныр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр пстэуми къыхагъэщыгъ.

Республикэм ипащэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ зареты­жьхэм ыуж къэзэрэугъоигъэхэм джыри зэ закъыфигъэзагъ, яIофшIэн гъэхъагъэхэр щашIы­хэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу афэлъэIуагъ, бзылъфыгъэхэм ямэфэкIэу къэблагъэрэмкIэ къафэгушIуагъ. Адыгеим ыцIэ дахэкIэ рязыгъэIорэ пстэуми зэрафэразэр джыри зэ къариIуагъ, зэгурыIоныгъэ, зыкIыныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэдашIэным зэрэфэхьазырхэр къыхигъэщыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.