ЛIыхъужъым ыцIэ ащыгъупшэщтэп

Андырхъое Хъусен илIыхъужъныгъэ, илIыблэнагъэ къизыIотыкIырэ фильмэу «Хусен Андрухаев. Я буду жить» зыфиIорэр тырахыгъ. ЛIыхъужъыр къызыхъугъэр илъэсишъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу мы мафэхэм щыIагъэм ар апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ. Фильмэр «КАВКАЗФИЛЬМ» зыфиIорэм тырихыгъ ыкIи Интернетым къырагъэхьагъ.

— Лъэпкъым пае Андырхъое Хъусенэ ышIагъэр зэрэтщымыгъупшагъэр, ащ илIыхъужъныгъэ тиныбжьыкIэхэм ядгъэлъэгъуныр, тызэрэрыгушхорэр къитIотыкIыныр ары фильмэр тетхыным тыфэзыщагъэр, — къытфе­Iуатэ мыщ ирежиссерэу ЕмкIуж Андзор. — Фильмэр тIоу къыдэкIыгъ. Такъикъ 15 хъурэмрэ ыкIи документальнэу техыгъэ такъикъ 30-м ехъурэмрэ.

Режиссерым тызэрэщигъэгъо­загъэмкIэ, илъэсищыкIэ узэкIэ­Iэбэжьмэ Андырхъое Хъусенэ фэгъэхьыгъэ фильмэр тырахын гухэлъ къафэущыгъ. Проектым илъэсым ехъурэ Iоф дашIагъ. Адыгеим, Москва, Германием фильмэхэр ащытырахыгъэх. ЕмкIуж Андзор къызэриIорэмкIэ, такъикъ 15 хъурэ картинэм хэт герой шъхьаIэм икъыхэхын лъэ­шэу Iоф дишIагъ. Ар ынапэкIэ Хъусен ехьыщыр къодыеу щы­мытэу, ишэнкIи фэдэу лъы­хъугъ. Къы­хэгъэщыгъэн фае фильмэм итехын лъэпкъ зэфэшъхьафхэр къызэрэхэлэжьагъэхэр. Герой шъхьаIэр абхъазым щыщ кIэлэ ныбжьыкIэу Денис Авидзба. Ащ иныбджэгъур Украинэм щыщэу Михаил Чернышов, орэдэу кIэтыр зытхыгъэр бэлъкъар кIалэу Марат Макитов, орэдыр къэзыIуагъэр Осетием щыщ орэдыIоу Азамат Цавкилов.

Андырхъое Хъусен цIыфы­гъэу хэлъыгъэр фильмэхэм къыраIотыкIы. Такъикъ 15 хъурэ карти­нэм ащ илIыхъужъныгъэ щытлъэгъун тэлъэкIы. Шэн-зекIуа­кIэу хэлъыгъэр, нарт лIыбланэу дунаим къызэрэтехъуагъэр на­фэу щытэлъэгъу.

Фильмэхэр Кавказым иреспубликэхэм, Москва, Санкт-Петербург къащагъэлъэгъон гу­хэлъ яI. Джащ фэдэу интернет нэкIубгъохэми арытых. Режиссерым къызэриIорэмкIэ, мыщ ахъщэ къырагъэхъэныр пшъэ­рылъэу зыфагъэуцужьырэп. Адыгэ лъэпкъым лIыхъужъ нарт­хэр зэриIэхэр цIыфхэм арагъэшIэныр ары. Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъу­рэм ыкIи ЛIыхъужъыр къызыхъу­гъэм иилъэси 100 зыщыхагъэ­унэфыкIырэм картинэм нахьыбэ еплъынэу къяджэх.

Гъонэжьыкъо
Сэтэнай.