Икъашъо лъэпкъ намыс

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Бэр­зэдж Дианэ дунаим щыцIэрыIо ансамблэу «Налмэсым» икъэшъуакIу.

Лъэпкъ искусствэр гукIэ къы­хэзыхыгъэ адыгэ пшъэшъэ ищыгъэм саер щыгъэу пчэгум къызэрэщышъорэр зыплъэгъукIэ, иIэпэIэсэныгъэ осэ ин фэошIы. США-м, Китаим, Сирием, Иор­данием, Тыркуем, Израиль, Евро­пэм икъэралыгъо зэфэшъхьафхэм, Москва, Санкт-Петербург, нэмыкIхэм яконцерт къэтыпIэхэм къащышъогъэ Бэрзэдж Дианэ «Налмэсым» зэрэхэтым рэгушхо.

— «Налмэсым» дунаир тигъэлъэгъугъ, — къеIуатэ Бэрзэдж Дианэ. — ЦIыф гъэшIэгъонхэм нэIуасэ тафишIыгъ. Лъэпкъ искусствэр лъыдгъэкIотэнымкIэ амалышIухэр тиIэх.

Олимпиадэ джэгунхэу 2014-рэ илъэсым Шъачэ щыкIуагъэхэм якультурнэ Iофтхьабзэхэм «Налмэсыр» ахэлэжьагъ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр, хэгъэгум ихэбзэ къулыкъушIэхэр къэгъэлъэгъонхэм яплъыхэзэ, Адыгэ Республикэм илIыкIохэр зыдэщытхэ чIыпIэм къызы­нэсыхэм къызэтеуцуагъэх. «Налмэсым» иартистхэу адыгэ шъуа­шэкIэ фэпагъэхэм Владимир Пу­тиныр къакIэрыхьагъ, шIуфэс къарихыгъ.

Адыгэ шъуашэм идэхагъэ къэзыгъэлъагъохэрэм Бэрзэдж Дианэ ахэтэу В. Путиныр гущыIэгъу къы­фэхъугъ. Хэгъэгум и Президент игуапэу тиартистхэм къагоуцуи, нэпэеплъ сурэтхэу атырахыгъэхэр дунэе къэбар хъугъэх, тарихъым хэхьагъэх. Адыгэ шъуашэр, титарихъ, лъэпкъ шэн-хабзэхэр дунаим нахьышIоу щашIэнхэмкIэ «Налмэсым» Iофыгъуабэ егъэцакIэ. Бэрзэдж Дианэ «Тыргъэтау», «Къашъо», «Адыгэ уджхэр» зыфиIохэрэм, нэмыкI къашъохэм IэпэIэсэныгъэ ин къащегъэлъагъо. «ШIуфэс къашъом» идэхагъэ гущыIэкIэ къэпIотэнэу уфемыжьэу уеплъыныр нахьышIу.

— Типащэхэм, артистхэм та­фэраз. Концертхэм Адыгэ Рес­публикэм ихэхъоныгъэхэр къащы­тэгъэлъагъох. Мы уахътэм ти­концертхэр Адыгеим икъуаджэхэм ащэкIох. ЦIыфхэм таIукIэмэ тигушIуагъо адэтэгощы, — къытиIуагъ Бэрзэдж Дианэ.

Опсэу, Диан! Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ IофшIэгъэ дэгъу­хэмкIэ упэгъокIыгъ, адыгэ на­мысыр оIэты. Лъэпкъ къашъохэр къэпшIыхэзэ нахьыбэрэ тыбгъэгушIонэу, уигухэлъхэр къыбдэ­хъунхэу пфэтэIо.

ЕмтIылъ Нурбый.