Бзылъфыгъэхэм афэгушIуагъэх

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ фэгъэхьы­гъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ АР-м и Къэ­ралыгъо филармоние щыкIуагъ. Мэ­фэ­кIэу къэблагъэрэмкIэ шъолъырым щыпсэухэрэ бзылъфыгъэхэм къафэгушIуагъ Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, федеральнэ инспекторэу Сергей Дрокиныр, ми­нистрэхэр, депутатхэр, къулы­къухэм ыкIи ведомствэхэм япа­щэхэр, бзылъфыгъэхэр, нэ­мыкIхэри.

КъумпIыл Мурат зэхахьэм къыщыгущыIэзэ, къэзэрэугъоигъэхэм, республикэм щыпсэурэ бзылъфыгъэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ. Мы мэфэкIыр шIум, фэбагъэм, гукIэгъум алъа­псэу зэрэщытыр хигъэунэфыкIыгъ.

— Бзылъфыгъэхэм яшIуа­гъэкIэ чIыгум щыIэныгъэр щы­лъэкIуатэ, унагъом имэхьанэ къеIыхырэп. Ащ дакIоу сабыйхэм япIуни шъоры зы­пшъэ дафэрэр. Шъутигъусэхэу Iофыгъуабэ зэшIотэхы, ащ къыхэкIыкIэ экономикэм, наукэм ыкIи культурэм хэхъоныгъэ ашIы, тиреспубликэрэ къэралыгъомрэ гъэхъэгъэшIу­хэм афэкIох. Непэ щыIэны­гъэм илъэныкъо зэфэшъхьаф­хэм бзылъфыгъэр ахэт. Сэнаущыгъэу хэлъыр политикэм, шIэныгъэм, общественнэ ыкIи экономикэ лъэныкъохэм ащегъэфедэ. Ащ дакIоу къэралыгъо ыкIи муниципальнэ гъэ­IорышIэным, хэбзэ къулыкъу зэфэшъхьафхэм тибзылъфыгъэхэр ахэщагъэхэу гъэхъэгъэшIухэр ашIых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим зэгуры­Iо­ны­гъэ ыкIи зыпкъитыныгъэ илъыным, мыщ щыпсэурэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм зыкIыныгъэ яIэным илъэс пчъагъэ хъугъэу АР-м ибзылъфыгъэхэм я Союзэу Iоф дэзышIэрэм зэрэфэразэхэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ. Мы лъэныкъом имызакъоу къыткIэ­хъухьэхэрэ лIэужхэм пIуныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэным, бзылъфыгъэхэр къэухъумэгъэнхэм, зыныбжь хэкIотагъэу зизакъоу псэухэрэм ыкIи унагъохэу сабыибэ зэрысхэм IэпыIэгъу афэ­хъу­гъэным движением хэтхэр пылъых.

— Социальнэ мэхьанэ зи­Iэхэ Iофыгъохэр арых анахьэу тынаIэ зытетыр. Ащ хэ­хьэх ным ыкIи сабыим, унэгъо Iужъухэм тишIуагъэ ядгъэ­кIыныр, бзылъфыгъэм ипсау­ныгъэ къэухъумэгъэныр. Мы лъэныкъомкIэ IофшIэнышхо дгъэцэкIагъэ, ау джыри зэшIотхынэу къытпыщылъыр бэ. Унагъом имэхьанэ, ащ ылъа­псэ дгъэпытэным тапэкIи ти­шъыпкъэу тыпылъыщт. ЦIыф­хэр социальнэу ухъу­мэгъэнхэр гъэлъэшыгъэным фэ­IорышIэщтых Урысыем и Президент ипредложениекIэ къэралыгъом и Конституцие гъэтэрэзыжьынэу фашIынхэу агъэнафэхэрэр. Ахэм ахэ­тых унагъом игъэпытэн ыкIи икъэу­хъумэн, сабыим ифитыныгъэ епхыгъэхэ лъэныкъо­хэр. Мы пстэуми конститу­ционнэ лъапсэ яIэ зыхъукIэ Iофхэм язытет нахьышIу зэ­рэхъущтым щэч хэлъэп. Пшъэ­рылъ шъхьаIэу щытыр цIыф­хэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр ары. Тибзылъфыгъэ лъапIэхэр, мэфэкIэу къэблагъэрэмкIэ джыри зэ сыгу къыздеIэу сышъуфэгу­шIо, шъунэгу чэфыр къыкIи­хэу, шъуагъэгушIоу, дэгъоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъузэ шъупсэунэу сышъуфэлъаIо, — къыIуагъ кIэухым КъумпIыл Мурат.

Адыгеим итворческэ купхэр зыхэлэжьэгъэхэ мэфэкI кон­цертымкIэ Iофтхьабзэр зэфа­шIыжьыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.