Ящэнэрэ чIыпIэр ыубытыгъ

2020-рэ илъэсым мэзаем телъытэгъэ рейтингыр Фондэу «Петер­бург­ская политика» зыфиIорэм къыхиутыгъ. Адрэ мазэхэм афэдэу зыпкъ­итыныгъэшхо зэрылъ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ хъугъэ ыкIи УрысыемкIэ ящэнэрэ чIыпIэр ыубытыгъ.

Социальнэ-политикэ щыIакIэм ылъэныкъокIэ зэфэхьысыжьхэр ашIыхэзэ экспертхэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, Урысыем ишъо­лъырхэмкIэ мэзаер къызэрыкIоу щытыгъэп, зэхэмыфыгъэ Iофыгъуаби щыI.

Анахь Iофыгъо шъхьаIэу къэу­цугъэр зэпахырэ узэу коронавирусыр къызэрекIокIырэр ары. «Конституцием гъэтэрэзы­жьын-хэгъэхъожьынэу фашIы­гъэхэмкIэ мэлылъфэгъум щыIэщт урысые мэкъэтыным изэхэщэнкIэ коронавирусым зы­къы­зэригъэлъа­гъорэм мэхьанэшхо иIэщт, — къеты Фондэу «Петербургская политика» зыфи­Iорэм.

АдыгеимкIэ мэхьанэшхо зи­Iэгъэ хъугъэ-шIэгъитIу къыха­гъэщы. Апэрэр — сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэр къыхэ­гъэщыгъэнхэм ыкIи IэпыIэгъу афэхъугъэным фытегъэпсыхьэгъэ шъолъыр гупчэу «ПолярисАдыгея» зыфиIорэм икъызэ­­Iу­хын. ЯтIонэрэр АР-м и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат къытыгъэ къэбарэу Мыекъуапэ псы шIоир зэрылъэдэрэ псэуа­лъэхэм ягъэцэкIэжьын пэIухьащт сомэ миллиард 1,2-рэ къызэ­рафатIупщырэр ары.