Пхъэныр Адыгеим зэрэщыкIорэм щигъэгъозагъэх

Урысые Федерацием и Правительствэ изэхэсыгъоу Урысыем и Премьер-министрэу Михаил Мишустиным тхьамэтагъор зыщы­зэ­ри­хьа­гъэр тыгъуасэ Москва щыкIуагъ. Хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным къафишIыгъэ пшъэрылъхэр, федеральнэ программэхэр зэрагъэцакIэхэрэм ыкIи нэмыкI зигъо Iофыгъохэм ащ щахэплъагъэх.

2020-рэ илъэсымкIэ гъэтхэ губгъо IофшIэнхэм зэрафэхьазырхэм зэхэсыгъом щедэIугъэх.

«Агропромышленнэ комп­лексым нахьыбэу федэ къыIэ­кIэхьанымкIэ, экспортым зыкъи­IэтынымкIэ лъэпсэшIоу щы­­тыр чIыгум игъом чылапхъэ­хэр егъэкIугъэнхэр ары. МэкъумэщышIэхэр непэ чIыпIэ къинкIай зэрытхэр. Пхъэныр дэгъоу зэшIуахынымкIэ ящыкIагъэр зэкIэ: мылъкур, фэгъэкIотэныгъэ зиIэ чIыфэхэри ахэм зэрахэтхэу, чылэпхъэшIухэр, мэкъумэщ техникэ мылъапIэр, гъэстыныпхъэр, чIыгъэшIухэр аIэкIэлъын­хэм мэхьанэшхо иI. ПхъэнымкIэ Iофхэр дэгъоу зэпыфэнхэм пае минеральнэ чIыгъэшIухэмрэ гъэстыныпхъэ-щыфэ материалхэмрэ ауасэ къамыIэтыным тынаIэ тедгъэтыщт. Джащ фэдэу мэкъумэщ мэхьанэ зиIэ чIыгухэр зыфытегъэпсыхьэгъэ гухэлъхэмкIэ зэрагъэфедэрэми тылъыплъэщт. Къэралыгъо Советым изэхэсыгъоу гъэрекIо щыIагъэм Президентым джащ фэдэ пшъэрылъ Правительствэм къыщыфишIыгъагъ», — къыхигъэщыгъ Михаил Мишустиным.

Урысые Федерацием и Премьер-министрэ зэрэхи­гъэунэфыкIыгъэмкIэ, мыгъэ агропромышленнэ комплексымрэ къуа­джэхэмрэ хэхъоныгъэ ягъэ­шIыгъэным пае Урысые Федерацием и Правительствэ сомэ миллиард 320-рэ фэдиз къыхигъэкIыщт.

Урысые Федерацием мэ­къу-мэщымкIэ иминистрэу Дмитрий Патрушевым зэхэсыгъом доклад шъхьаIэр къыщишIыгъ. Урысые Федерацием мэкъу-­мэщымкIэ и Министерствэ къы­зэритыгъэмкIэ, гъэтхапэм и 4-м ехъулIэу гектар мин 257,2-мэ гъэтхасэр ащапхъыгъагъ, гектар миллиони 3,7-мэ чIыгъэшIухэмкIэ яшIушIэгъагъэх. Пстэ­умкIи 2020-рэ илъэсым лэжьыгъэхэм гектар миллион 80,3-м нэс зэлъаубытыщт. Ахэм ащыщэу гъэтхасэхэм атефэщтыр гектар миллион 52-рэ.

ЧIыгулэжьхэм мэкъумэщ техникэр къащэфынымкIэ, лэжьыгъэр страховкэ шIыгъэнымкIэ къэралыгъо IэпыIэгъоу къаIукIэщтхэми шъхьафэу ягугъу къа­шIыгъ. Дмитрий Патрушевым зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу АПК-м икъэралыгъо программэ тетэу лэжьэкIупIэ хъыбэихэм етIэф ахэлъхьэгъэнымкIэ къэралыгъо мылъку къаратынэу амал щыIэщт: чIыгулэжьхэм чIэнагъэу ашIырэм ипроцент 90-м нэс зэхэубытэгъэ бюджетым къафыхагъэкIыжьынэу къы­далъытэ.

Нэужым чылапхъэхэм яхэлъхьан шъолъырхэм зэращыкIорэм зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Адыгеим пхъэныр зэрэщызэ­шIуахырэм фэгъэхьыгъэу рес­публикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат доклад ащ къыщи­шIыгъ.

Мыгъэ Адыгеим илэжьэкIупIэ гектар мини 115-мэ бжыхьасэхэр ащашIагъ. ГъэрекIорэм елъытыгъэмэ, ар проценти 5-кIэ е гек­тар мини 5,7-кIэ нахьыб. Мыгъэ лъэшэу зэрэфэбагъэм емылъытыгъэу лэжьыгъэхэм япроцент 96-мэ язытет уегъэразэ. Республикэм ичIыгулэжьхэр чIыгъэшIу­хэмкIэ зэ бжыхьасэхэм яшIу­шIа­гъэх. Гъэтхэсэ пасэхэм яп­хъын рагъэжьэгъах. НепэкIэ гектар мин 1,7-м ехъумэ чылапхъэхэр арагъэкIугъэх.

«ПстэумкIи гъэтхасэхэр Адыге­им илэжьэкIупIэ гектар мини 103-мэ арагъэкIунэу щыт. Гъэтхэ губгъо IофшIэнхэр ипIа­лъэм къыпэу зэшIуахынхэмкIэ республикэм ихъызмэтшIапIэхэм ящыкIэгъэ техникэри мылъкури аIэкIэлъ. ГущыIэм пае, бжыхьасэхэм яшIушIэгъэнымкIэ минеральнэ чIыгъэшIоу ящыкIагъэм ипроценти 105-р, чылапхъэхэм япроценти 101-р аIэ­кIагъэхьагъэх. Чылапхъэхэр кон­дицием нэсых. КъэкIыхэрэр къызэраухъумэрэ амалхэр къа­IэкIэзыгъахьэхэрэм зэзыгъэныгъэхэр адашIыгъэх. Мэкъумэщ техникэр проценти 100-кIэ пхъэ­ным фэхьазыр. Ащ къыхэкIэу агъэнэфэгъэ пIалъэхэм IофшIэнхэр зэшIуахынхэ алъэкIыщт. Гъэтхэ губгъо IофшIэнхэм апае дизельнэ гъэстыныпхъэу ящыкIэгъэщтыр тонн мини 9 фэдиз. Гъэстыныпхъэм икъэщэфынкIэ гумэкIыгъо щыIэп», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЧIыгулэжьхэм фэгъэкIотэныгъэ зиIэ чIыфэхэр къаратынхэмкIэ заявкэу аIэкIагъэхьагъэхэм япроцент 90-р къафагъэцэкIагъ. Субсидиехэр къаратэу рагъэ­жьагъ. Гъэтхэ губгъо IофшIэнхэм апае Адыгеим сомэ миллион 400-м ехъу къэралыгъо IэпыIэгъу къыIэкIэхьащт.

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу