Къуанэ Анзаур Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу агъэнэфагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат 2020-рэ илъэ­сым гъэтхапэм и 5-м ышIыгъэ Указым диштэу Къуанэ Анзаур Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ IэнатIэ Iухьагъ. Зы мафэкIэ нахь пасэу Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ IэнатIэ ащ къыгъэтIылъыжьыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ респуб­ликэм иэкономикэ апшъэрэ мэхьанэ щызиIэ агропромышленнэ комплексым изегъэу­шъомбгъункIэ пшъэрылъыкIэхэр Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ ипэщакIэ къыфигъэнэфагъэх.

Пэщэ IэнатIэхэм илъэсыбэрэ зэраIутыгъэм, IэпэIэсэныгъэшхо зэрэхэлъым, зыфагъэзэрэ Iофым хэшIыкIышхо зэрэфыриIэм, лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ япхырыщын зэрэфэкъулаим яшIуагъэкIэ мэкъу-мэщымкIэ Министерствэм ыпашъхьэ ит пшъэ­рылъыкIэхэр шIуагъэ къытэу Къуанэ Анзаур зэшIуихынхэу зэрэгугъэрэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ. Министерствэр апэрэ чэзыоу зыдэлэжьэн фаер АПК-м лъэныкъо пстэумкIи хэ­хъоныгъэ егъэшIыгъэныр, отраслэм IэкIыб къэралыгъохэм нахьыбэу гъомылапхъэ аIэкIигъэхьаныр ары.

Къуанэ Анзаур апшъэрэ гъэ­сэныгъи 2 иI, илъэси 10-м ехъу­рэ транспорт лъэныкъом Iоф щишIагъ. 2012-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Адыгэ Рес­публикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Минис­терствэ щылэжьагъ. ПромышленностымкIэ, гъэстыныпхъээнергетическэ комплексымкIэ ыкIи сатыумкIэ ГъэIорышIапIэм пэщэныгъэ дызэрихьагъ. 2018-рэ илъэсым гъэтхапэм къыщегъэжьагъэу Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу щытыгъ. 2018-рэ илъэсым ишэкIогъу мазэ Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъо­ныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу агъэнэфагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу