ЩыIэныгъэм дырагъаштэ

Урысые Федерацием и ДОСААФ и Къута­мэу Адыгэ Республикэм щыIэм ия VI-рэ Конференцие тыгъуасэ Мыекъуапэ щыIагъ.

Республикэ ДОСААФ-м 2019-рэ илъэсым иIофшIагъэ ащ щызэфахьысыжьыгъ, 2020-рэ илъэсым пшъэрылъэу зыфашIыжьхэрэм ате­гущыIагъэх. Зэхахьэм хэдзынхэр щыкIуагъэх.

Адыгеим и ДОСААФ итхьаматэу Барцо Тимур изэфэхьысыжьхэм къахигъэщыгъ рес­публикэ ДОСААФ-м 2019-рэ илъэсым хэхъоныгъэхэр зэри­шIыгъэхэр.
Урысые Федерацием и ДОСААФ хэт къутамэхэм ябгъа­пшэмэ, Адыгеир анахь дэгъухэм ахалъытэ. Адыгеим и ДОСААФ икъутамэхэу респуб­ликэм икъалэхэм, районхэм ащыIэхэм япчъагъэ хэхъо, чIыпIэхэм ублэпIэ организациехэр ащызэхащэх. УблэпIэ органи­зациехэр 157-рэ мэхъух, нахьыпэкIэ 141-рэ яIагъэр.

Мыекъопэ гарнизоным икъу­лыкъушIэхэм ныбжьыкIэхэр аIуагъакIэх. ЦIыфхэмрэ дзэхэм­рэ языкIыныгъэ гъэпытэгъэным фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр нахь гъэшIэгъон шIыгъэнхэм фэшI мэ­фэкIхэм, хъугъэ-шIагъэхэм япхыгъэхэу зэIукIэгъухэр зэ­хащэх.

«ЕгъэшIэрэ полк», «ШIэжьым иостыгъ», «Къырым игъатх» зыфиIорэ шIэжь зэхахьэхэм илъэс къэс заушъомбгъу. ЦIыф пчъагъэу ахэлажьэрэр нахьыбэ зэрэхъурэм дакIоу, пIуныгъэ мэхьанэу яIэм зыкъеIэты.

«Вертикалым» ищытхъу

Мыекъуапэ икIэлэеджакIохэм япатриотическэ клубэу «Вертикалыр» хэгъэгум шIукIэ щашIэ. Патриотическэ клубхэм якуп щызэхащэгъэ хэгъэгу зэнэкъо­къоу 2019-рэ илъэсым Севастополь щыкIуагъэм «Вертикалым» апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. НыбжьыкIэхэм япащэу Юрий Шестаковым къызэриIуагъэу, кIэлэеджакIохэм яшIэныгъэ ха­гъэхъонымкIэ, сэнэхьатэу къыхахыщтым зыфагъэхьазыры­нымкIэ ащ фэдэ зэнэкъокъу-
хэр ящыкIагъэх.

Мыекъопэ районым идзэ-­патриотическэ клубэу «Берестыр» лъэужзефэхэм яIофыгъо­хэм ахэлажьэ. 1941 — 1945-рэ илъэсхэм Хэгъэгу зэошхор зы­щыкIогъэ чIыпIэхэр ныбжьыкIэхэм зэрагъэлъэгъух. Тари­хъым инэкIубгъохэм нахь куоу защагъэгъуазэ. ЛIыхъужъэу фэ­хыгъэ дзэкIолIхэм ахьадэхэм алъэхъух. В. Петровыр япащэу Iофыгъохэм ягъэцэкIэн зыфагъэхьазыры.

Анахь дэгъухэм тахалъытэ

ДОСААФ-м ипшъэрылъ шъхьа­Iэхэм ащыщ дзэм кIощт ныбжьыкIэхэр къулыкъум фэ­гъэхьазырыгъэнхэр. Зэхахьэм къыщыгущыIагъэхэм къэбар гушIуагъоу хагъэунэфыкIыгъэм тигъэгушхуагъ.

Урысыем и ДОСААФ икъутамэхэу хэгъэгум Iоф щызы­шIэхэрэр зызэрагъапшэхэм, ныб­жьыкIэхэр дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ Адыгэ Республикэр апэ ишъыгъэхэм ахалъытагъ.

Тиреспубликэ спорт псэуа­лъэу щагъэпсыхэрэм япчъагъэ илъэс къэс хэхъо. КIэлэеджа­кIохэм, ныбжьыкIэхэм япсауныгъэ агъэпытэнымкIэ, дзэ къулы­къум зыфагъэсэнымкIэ амалэу яIэр нахьыбэ хъугъэ. ТренеркIэлэегъаджэхэм пIуныгъэ Iофыгъохэр дэгъоу агъэцэкIэнхэмкIэ амалыкIэхэр къагъотых.

Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъан конференцием къызыщэгущыIэм, тиныбжьыкIэхэм якъулайныгъэ зэрапсы­хьэрэр хигъэунэфыкIыгъ. Рес­публикэ ДОСААФ-м ишIушIагъэ лъигъэкIотэнымкIэ общественнэ организациехэм еджапIэхэм зэпхыныгъэу адыриIэр ыгъэпы­тэн фаеу А. Къуаджэм ­ылъытагъ.

Авиацием имэфэкI мафэ, Мыекъопэ аэроклубыр илъэс 85-рэ зэрэхъугъэм афэгъэхьыгъэ республикэ фестивалэу 2019-рэ илъэсым Мыекъопэ районым щыкIуагъэр шIукIэ тыгу къэкIыжьы. Ветеранхэмрэ кIэ­лэ­еджакIохэмрэ зэIукIагъэх, лIэ­ужхэр зэзыпхырэ къэбархэр ныбжьыкIэхэм къафаIотагъэх.

ЗыпIыгъыжьыным имэхьан

Барцо Тимур изэфэхьысыжьхэм къахигъэщыгъэх Тэхъутэмыкъое, Теуцожь, Кощхьэблэ, Красногвардейскэ районхэм, Адыгэкъалэ я ДОСААФ-м япащэхэм яIофшIагъэхэр. Къа­лэ­жьырэ мылъкумкIэ заIыгъыжьыныр Iоф къызэрыкIоп. Адыгэ Республикэм и Парламент и Комитет ипащэу Евгений Саловым къызэриIуагъэмкIэ, федеральнэ бюджетым къыхахызэ ДОСААФ-м ахъщэ къыфатIупщынэу пащэхэм фитыныгъэ яIэ хъугъэ. ЧIыпIэ бюджетри агъэфедэн алъэкIыщтэу хэбзэ унашъохэр аштагъэх.

УимылъкукIэ зыпIыгъыжьызэ ахъщэ тедзэхэр къыпфатIупщыхэ зыхъукIэ, уиIофшIэн хэбгъэхъон зэрэплъэкIыщтым кон­ференцием щытегущыIагъэх.

Теуцожь районым и ДОСААФ илIыкIоу СтIашъу Аслъан иеплъы­кIэхэр щыIэныгъэм дештэх. ДОСААФ-м хэтхэм япчъагъэ ха­гъахъозэ ныбжьыкIэхэр шIэжь яIэу пIугъэнхэм пылъых.

1943-рэ илъэсым фашист техакIохэр Адыгеим щызэха­къутэхи, хэкур шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 77-рэ зэрэ­хъурэм ехьылIэгъэ зэхахьэхэр АР-м игъэкIотыгъэу щыкIуагъэх. Автомашинэхэр зэхэтхэу Мые­къуапэ икIыхи, Тэхъутэмыкъое районым икъуаджэхэм анэсыгъэх.

— ЦIыфхэр къытфэнэгушIохэу къытпэгъокIыгъэх, — къеIуатэ Къоджэ Аслъан. — Тарихъым инэкIубгъохэр зыщагъэгъупшэ­рэп, ныбжьыкIэхэр щысэшIухэм­кIэ апIух.

Урысыем и Общественнэ па­латэ икъутамэу Адыгэ Респуб­ликэм щыIэм ипащэу Устэ Рус­лъан Адыгеим и ДОсААФ къыщытхъугъ. «Барцо Тимур зэ­хэщэкIо дэгъу, Iофыгъохэм кIэ­щакIо афэхъу», — къыIуагъ ащ.

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Андрей Бо­родиным къытиIуагъэри тищыIэкIэ-псэукIэ къыпкъырэкIы. Спортым пыщэгъэ ныбжьыкIэ­хэм кIуачIэр апсыхьэзэ, япсау­ныгъэ агъэпытэ, къулыкъум фэ­хьазырхэу дзэкIолIхэм ясатырэ хэуцох.

ДОСААФ-м щыкIагъэу иIэхэри зэхахьэм хэлэжьагъэхэм алъэгъух. Тутыным пыщагъэхэр тиныбжьыкIэхэм ахэтых, сэнэ­хьатэу къыхахыщтым икъоу зы­фагъэхьазырырэп. Финанс-­хъызмэт Iофыгъохэм язехьанкIэ щыкIагъэхэр зиIэхэр районхэм ахэтых.

Республикэ ДОСААФ-м иIоф­шIагъэ уигъэразэ хъущтэу зэха­хьэм унашъо щаштагъ.

Зэхахьэр зезыщэгъэ Ирина Манченкэм къыIуагъ щыкIагъэ­хэм ядэгъэзыжьын пылъыщтхэр зэрагъэнэфагъэхэр. Республикэ ДОСААФ-м ипрограммэу 2020 — 2024-рэ илъэсхэм ателъытагъэр конференцием щаштагъ.

АР-м и ДОСААФ ипащэу Барцо Тимур хадзыжьыгъ.

— Ящэнэрэу тхьаматэу сыхадзыгъ. IофшIагъэу тиIэм ихэгъэхъон тишъыпкъэу тыдэлэ­жьэщт, конференцием хэлэжьа­гъэхэм тафэраз, — къыIуагъ Барцо Тимур.
ДОСААФ-м иIофышIэхэу япшъэрылъхэр дэгъоу зыгъэца­кIэхэрэм афэгушIуагъэх, щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.