Электроэнергиер аIэкIигъэхьанэу ригъэжьагъ ригъэжьагъ

Жьыбгъэм иамалкIэ Iоф зышIэрэ станцие анахь инэу Урысыем итым электроэнергиер къытынэу ыкIи аIэкIигъэхьанэу ри­гъэ­жьагъ. Корпорациеу «Росатомым» хэ­хьэрэ компаниеу «НоваВинд» зыфиIорэм ыухыгъэ апэрэ проектышхо хъугъэ жьыбгъэм иамалкIэ Iоф зышIэрэ станциеу республикэм щагъэ­псыгъэр.

Жьыбгъэм ыкIуачIэ къызфагъэфедэзэ энергетикэм ылъэныкъокIэ шъолъырым хэхъо­ныгъэ ышIыным мыр фэIорышIэ. ЫпшъэкIэ къызэрэхэдгъэщыгъэу, мы проектыр апэу зыщагъэцэкIагъэр Адыгеир ары. ЖьыбгъэмкIэ энергие къэзытырэ пкъыгъо 60 агъэуцугъ, ахэм акIуачIэ МВти 150-рэ мэхъу. УФ-м промышленностымкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, псэуалъэм щагъэуцугъэ оборудованием «илокализацие» процент 65-м кIахьэ, а пчъагъэр процент 80 — 85-м нагъэсын гухэлъ щыI.

Жьыбгъэм иамалкIэ Iоф зы­шIэхэрэ станциехэм япроектхэр зэхэгъэуцогъэнхэм, пкъыгъохэу ящыкIагъэхэр къыдэгъэ­кIыгъэнхэм, нэмыкI лъэны­къохэм япхыгъэ пшъэрылъхэр Росатомым шIуагъэ къытэу егъэцакIэх.

Жьыбгъэм иамалкIэ Iоф зышIэхэрэ станциехэм яшIын епхыгъэ программэр Ставрополь краимрэ Ростов хэкумрэ непэ ащагъэцакIэ. КъыкIэлъыкIорэ паркышхор Ставрополь краим и Кочубеевскэ район къиуцощт, ащ ыкIуачIэ МВт 210-м кIэхьащт.

Iахьзэхэлъ обществэу «Но­ваВинд» зыфиIорэм ипресс-­къулыкъу къызэритырэмкIэ, 2023-рэ илъэсым нэс зы ГВт кIуачIэ зиIэщт станциехэр ашIыщтых, ахэм яIофшIэн рагъэ­жьэщт.
(Тикорр.).