Уахътэм диштэу мэпсэу

Къэралыгъо IофышIэу, политикэу, ФедерациемкIэ Советым хэтэу, шIэныгъэхэмкIэ Дунэе Адыгэ (черкес) Академием ипрезидентэу, Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм и ЛIышъхьагъэу Къанэкъо Арсен къызыхъугъэ мафэр бэмышIэу хигъэунэфыкIыгъ.

Ар ФедерациемкIэ Советым экономическэ политикэм и Комитет итхьаматэ игуадз. Урысые-Эмират Советым ыкIи Араб КъокIыпIэ къэралыгъохэм япарламент Iоф дэшIэгъэнымкIэ зэхащэгъэ иIофы­шIэ куп пэщэныгъэ дызэрехьэ. Лъэпкъ культурэм, гъэсэныгъэм, наукэм, ныбжьыкIэхэм ыкIи спортым афэгъэхьыгъэ проектхэм чанэу ахэлажьэ. Интернетыр бэрэ егъэфедэ, унэе нэкIубгъохэр социальнэ хъытыум щыриIэх, хъугъэ-шIэгъэ зэ­фэшъхьаф­хэмкIэ иеплъыкIэхэр къырегъа­хьэх.

ИкIыгъэ илъэсым АМАН-м шIушIэ гъэсэныгъэм фэгъэхьыгъэ программэу зэхищэгъа­гъэм хэлэжьагъэхэ ныбжьыкIэхэу анахь шIэныгъэ куухэр зэзыгъэ­гъотыгъэхэм дипломхэр ФедерациемкIэ Советым щызэхащэгъэгъэ зэIукIэгъум къащыратыжьыгъэх. Уахътэр шIэхэу зэ­рэзэхъокIырэр, сэнэхьатыкIэхэр гъашIэм къызэрэхахьэ­хэрэр, лъэхъаным удиштэным фэшI уидунэееплъыкIи зэблэпхъунэу зэрэхъурэр Арсен ренэу хегъэунэфыкIы.

«Къэбэртэе-Бэлъкъар Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу сызыщэтым ащ иэкономикэ зыкъегъэIэтыгъэным пае IофшIэкIо дэгъухэр тищыкIэгъагъэх. НыбжьыкIэхэу нэбгырэ 200 фэдиз Великобританием, Сингапур, Индием ащедгъэджагъэх. ШIэныгъакIэ­хэр яIэхэу къэзыгъэзэжьыгъэхэ специалистхэр джы респуб­ликэм иминистерствэхэм, къулыкъу зэфэшъхьафхэм ащэлажьэх, Москва, IэкIыб хэгъэгухэм якомпание инхэм Iоф ащашIэ. А Iофыгъор лъызгъэкIо­тэнэу сыфэягъ, сэ къызэрэсшIошIырэмкIэ, ащ мэхьанэшхо иI» — еIо А. Къанэкъом.

ШIэныгъэ куухэр зэзыгъэгъо­тыхэрэ ныбжьыкIэхэм япчъагъэ зыхахъокIэ, ахэр нахь игъэкIотыгъэу зэрэгупшысэщтхэм, гъэ­хъэгъэшIухэр ашIынымкIэ зекIокIэ-шIыкIэ гъэнэфагъэхэр къызэрэхахыщтхэм ицыхьэ телъ.

Арсен къызэриIорэмкIэ, зэ­нэкъокъум хэлэжьэнхэу лъэIу тхылъхэр къэзыгъэхьыгъагъэхэр нэбгырэ 63-рэ хъущтыгъэх. Ахэм ащыщэу къыхахыгъагъэр нэбгырэ 36-рэ, ахэр КъБР-м, КъЩР-м, Адыгеим ащыщыгъэх. Апшъэрэ еджапIэхэм шIэныгъэ дэгъухэр ащызэрагъэгъотыгъэ­хэу, экономикэмрэ информационнэ технологиехэмрэкIэ специалист хъугъэхэу еджэныр къаухыгъагъ. Нэбгырэ 26-мэ текIоныгъэр къыдахыгъагъ. Ахэм Iэ­кIыб хэгъэгухэм ащыIэхэ апшъэрэ еджапIэхэм ачIэ­хьанхэу шIэхэу загъэхьазырынэу рагъэжьэщт.

«Инджылызыбзэр нахь дэ­гъоу зэрагъэшIэщт, европейскэ гъэсэныгъэм системэу хэлъыр къагурыIощт, — еIо Арсен. —Нэужым Германием, Францием, Испанием, Великобританием, Ирландием ыкIи Швейцарием яанахь еджэпIэ дэгъухэм ямагистратурэхэм ахэр дгъэкIощтых.

Проектым къыхэлэжьэгъэ пстэуми Арсен афэраз. КIэлэ чанхэр, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр, щыIэкIакIэм кIэхъопсыхэрэр ыкIи ащ фэдэ псэукIэ зыгъэпсы зышIоигъохэр бэу зэнэкъокъум къызэрэхэлэжьагъэхэм адыгэ лъэпкъым зиужьынымкIэ, гъэхъэшIухэр ышIынхэмкIэ амалхэри къытынхэу мэгугъэ. Къанэкъо Арсен къызхэкIыгъэ лъэпкъыр ыгъэ­дэхэнэуи, ыгъэинынэуи фай.

Ныбэ Анзор.