Медалыр — джэрз

Хэгъэгум спорт ыкIи боевое самбэмкIэ изэнэ­къокъухэр Чувашием икъалэу Чебоксары щы­кIуагъэх.

БэнэпIэ алырэгъум нэбгырэ 600 фэдиз щызэIукIагъ.

Къыблэм ихэшыпыкIыгъэ коман­дэ хэтэу НакI Айдэмыр спорт самбэмкIэ бэнагъэ, килограмм 62-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп джэрзыр къыщихьыгъ.

Тэхъутэмыкъое районым ­испорт еджапIэу N 4-м НакI Ай­дэмыр зыщегъасэ, тренерэу Джарымэкъо Рустам ипащ.
Сурэтым итхэр: хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхы­гъэхэм НакI Айдэмыр ахэт (сэ­мэгумкIэ ящэнэрэу щыт).